Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

Матеріальна допомога на медичні та інші цілі працівникам, пенсіонерам публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та членам їхніх сімей

med_cili.jpg 

ПОРЯДОК

надання матеріальної допомоги на медичні та інші цілі працівникам, пенсіонерам публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та членам їхніх сімей

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ПАТ «Укрзалізниця» від 17.03.2016 №186

зі змінами Наказ ПАТ від 24.03. 2016 № 221

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок надання матеріальної допомоги на медичні та інші цілі працівникам, пенсіонерам публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – ПАТ «Укрзалізниця») та членам їхніх сімей (далі – Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про залізничний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», Статуту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 р. № 735.

1.2. Дія Порядку спрямована на забезпечення соціального захисту та підтримки працівників і пенсіонерів ПАТ «Укрзалізниця» у складних життєвих ситуаціях шляхом надання матеріальної допомоги.

1.3. Дія Порядку поширюється на:

1.3.1. Працівників ПАТ «Укрзалізниця», які пропрацювали не менше 3 (трьох) років роботи на залізничному транспорті (в товаристві, Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці), підприємствах, установах, організаціях, правонаступником яких є товариство) та членів їхніх сімей (батьки, чоловік/дружина, діти, в тому числі під опікою або піклуванням, рідні брати та сестри, під опікою або піклуванням).

До працівників ПАТ «Укрзалізниця» прирівнюються виборні та штатні працівники профспілкових організацій товариства.

1.3.2. Пенсіонерів ПАТ «Укрзалізниця», які до виходу на пенсію пропрацювали на залізничному транспорті не менше 3 (трьох) років і звільнились на пенсію з товариства, та їхніх чоловіка чи дружину.

До пенсіонерів ПАТ «Укрзалізниця» також прирівнюються особи, які пропрацювали на залізничному транспорті не менше 3 (трьох) років і звільнилися на пенсію з Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці), підприємств, установ, організацій, правонаступником яких є товариство, з виборних і штатних посад профспілкових органів таких підприємств установ, організацій, правонаступником яких є товариство, по інвалідності, у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору за контрактною формою (п.2 ст.36 КЗпП України), змінами в організації виробництва і праці, скороченням чисельності або штату (п.1 ст.40 КЗпП України) та виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я (п.2 ст.40 КЗпП України), з відомчих навчальних і дошкільних, культурних і спортивних, медичних і оздоровчих закладів, санаторіїв-профілакторіїв, відділів робітничого постачання, санітарно-епідеміологічних та станцій переливання крові, до передачі цих закладів у комунальну власність або у зв’язку з їх комерціалізацією, корпоратизацією чи ліквідацією, інші пенсіонери, які до утворення товариства перебували на обліку як пенсіонери залізничного транспорту в підприємствах, установах, організаціях, правонаступником яких є товариство.

В окремих випадках до розгляду можуть прийматися заяви працівників та пенсіонерів товариства із меншим стажем роботи на залізничному транспорті, ніж зазначено в п.1.3.

1.4. Матеріальна допомога медичні та інші цілі (далі – матеріальна допомога) надається в національній валюті України.

2. КОМІСІЇ З РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ЩОДО

НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА КОМПЕНСАЦІЙ

2.1. У ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філіях, філіях за спільним рішенням їх керівництва та відповідного профспілкового органу створюються Комісії з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги та компенсацій (далі – Комісії), які у зазначених в цьому Порядку межах визначають розмір матеріальної допомоги у кожному конкретному випадку з огляду на витрати, понесені та вказані заявником.

2.2. До складу Комісії вводяться члени медичного, житлового, фінансового, юридичного напрямів діяльності та (за згодою) представники відповідного профспілкового органу.

2.3. Засідання Комісії проводиться за потребою, але не рідше одного разу на квартал, і вважається правомірним у разі участі в ньому не менше 2/3 її членів. Рішення засідання Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів.

3. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА МЕДИЧНІ ЦІЛІ

3.1. Випадки надання матеріальної допомоги:

3.1.1. Оплата за обстеження працівника, пенсіонера та членів їхніх сімей, відшкодування понесених витрат на обстеження або інші медичні цілі у разі якщо такі заходи потребують використання вузькоспеціалізованого та високотехнологічного обладнання і є необхідними для встановлення діагнозу та визначення способу подальшого лікування.

3.1.2. Оплата за лікування (реабілітацію) працівника, пенсіонера та членів їхніх сімей, відшкодування понесених затрат на лікування (реабілітацію) у випадку коли захворювання має важкий перебіг та (або) потребує значних фінансових затрат (високовартісні медикаменти та витратні матеріали, високотехнологічне лікування тощо).

3.2. Під час розгляду питання щодо надання матеріальної допомоги на проведення лікування (реабілітації, обстеження) заявнику пропонується, в першу чергу, звернутися до закладів охорони здоров’я, що входять до складу ПАТ «Укрзалізниця», або надати обґрунтування неможливості отримання допомоги у вказаних закладах.

3.3. Розмір матеріальної допомоги

3.3.1. Комісія регіональної філії, філії розглядає заяви про надання матеріальної допомоги на медичні цілі, розмір якої становить:

для працівників - до 30 мін.зарплат включно;

- для пенсіонерів - до 25 мін.зарплат включно;

- для членів сім’ї працівників та пенсіонерів - до 15 мін.зарплат включно.

Заяви про надання матеріальної допомоги на медичні цілі, розмір якої перевищує вищевказані межі, направляються на розгляд Комісії ПАТ «Укрзалізниця».

3.3.2. Комісія ПАТ «Укрзалізниця» розглядає заяви про надання матеріальної допомоги на медичні цілі, розмір якої становить:

 - для працівників - від 30 до 80 мін.зарплат включно;

- для пенсіонерів - від 25 до 45 мін.зарплат включно;

- для членів сім’ї працівників та пенсіонерів - від 15 до 30 мін.зарплат включно.

3.3.3. Розмір матеріальної допомоги у межах вищезазначених сум визначається Комісією відповідного рівня, у кожному конкретному випадку з врахуванням виплати страхових компаній, з якими ПАТ «Укрзалізниця» укладені договори, або громадської організації «Лікарняна каса» на відшкодування витрат.

Граничні розміри матеріальної допомоги за окремими видами та профілями медичної допомоги, наведені в Додатку 1 до Порядку.

3.4. Порядок подання документів для отримання матеріальної допомоги на медичні цілі

3.4.1. Для отримання матеріальної допомоги заявник подає до Комісії відповідного рівня:

3.4.1.1. заяву на ім’я голови правління ПАТ, начальника регіональної філії, філії про надання матеріальної допомоги;

3.4.1.2. спільне клопотання керівника підрозділу та відповідного профспілкового органу;

3.4.1.3. документ, що підтверджує стаж роботи на залізничному транспорті (довідка, копія трудової книжки, автобіографічну довідку тощо), завірений печаткою підрозділу;

3.4.1.4. копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

3.4.1.5. копію поліса добровільного медичного страхування та договору добровільного медичного страхування заявника (членського квитка учасника громадської організації «Лікарняна каса» та умов компенсаційних витрат);

3.4.1.6. медичні документи, видані лікувальним закладом охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, а саме:

а) копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності, завірену печаткою підрозділу, якщо заявник посилається в заяві на наявність групи інвалідності;

б) виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого;

в) копії консультативних висновків, в яких наведено дані щодо діагностичних досліджень, перебігу хвороби, проведеного лікування того захворювання, з приводу якого звертається заявник;

г) копії висновків спеціалізованих медичних установ з установленим діагнозом та рекомендаціями щодо необхідного лікування (обстеження) та (або) реабілітації з підписом консультанта і керівника медичної установи (його заступника) та печаткою закладу;

3.4.1.7. рахунки на оплату (квитанції про оплату, чеки, товарні чеки), що підтверджують обсяг витрат на лікування/медичні послуги та необхідні лікарські засоби, медикаменти, вироби медичного призначення, медичні інструменти, протезно-ортопедичні вироби чи технічні засоби реабілітації тощо;

3.4.1.8. інформацію щодо компенсаційних виплат страховими компаніями (громадською організацією «Лікарняна каса»);

3.4.1.9. письмову згоду або відмову на обробку інформації медичних даних про стан здоров’я від члена сім’ї заявника (у відповідності вимог законодавства щодо обробки персональних та медичних даних) – якщо заявник звернувся щодо надання матеріальної допомоги на медичні цілі для члена сім’ї;

3.4.1.10. інші документи, що можуть підтвердити необхідність отримання матеріальної допомоги на медичні цілі та вартість такої допомоги.

3.4.2. За потреби у лікуванні (дослідженні) та (або) реабілітації за межами України додатково надаються:

3.4.2.1. консультативний висновок галузевого медичного закладу або спеціалізованої медичної установи щодо неможливості провести необхідне лікування (обстеження, реабілітацію) в Україні;

3.4.3.1. офіційний переклад пропозиції (згоди) обраного медичного закладу (лікаря) можливості прийняти на лікування (обстеження, реабілітацію) за вказаним захворюванням з орієнтовною вартістю перебування.

4. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ІНШІ ЦІЛІ

4.1. Випадки надання матеріальної допомоги на інші цілі:

4.1.1. Поліпшення житлових та (або) побутових умов працівників та пенсіонерів.

4.1.2. Усунення наслідків обставин непереборної сили (виняткові погодні умови, стихійне лихо, соціальні явища тощо).

4.1.3. Інші випадки.

4.2. Розмір матеріальної допомоги на інші цілі

4.2.1. Комісія регіональної філії, філії розглядає заяви про надання матеріальної допомоги на інші цілі, розмір якої становить:

для поліпшення житлових та (або) побутових умов працівників та пенсіонерів - до 15 мін.зарплат включно

для усунення наслідків обставин непереборної сили - до 20 мін.зарплат включно

- в інших випадках - до 15 мін.зарплат включно

4.2.2. Комісія ПАТ «Укрзалізниця» розглядає заяви про надання матеріальної допомоги на інші цілі, розмір якої становить:Заяви про надання матеріальної допомоги на інші цілі, розмір якої перевищує вищевказані межі, направляються на розгляд Комісії ПАТ «Укрзалізниця».

для поліпшення житлових та (або) побутових умов працівників та пенсіонерів - від 15 до 30 мін. зарплат включно;

для усунення наслідків обставин непереборної сили - від 20 до 40 мін. зарплат включно;

в інших випадках - від 15 до 30 мін.зарплат включно.

4.2.3. Розмір матеріальної допомоги у межах вищезазначених сум визначається Комісією відповідного рівня, у кожному конкретному випадку.

4.3. Порядок подання документів

4.3.1. Для отримання матеріальної допомоги заявник подає до Комісії відповідного рівня:

4.3.1.1. заяву на ім’я голови правління ПАТ, начальника регіональної філії, філії про надання матеріальної допомоги;

4.3.1.2. спільне клопотання керівника підрозділу та відповідного профспілкового органу;

4.3.1.3. документ, що підтверджує стаж роботи на залізничному транспорті (довідка, копія трудової книжки, автобіографічну довідку тощо), завірений печаткою підрозділу;

4.3.1.4. копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

4.3.1.5. документи(свідоцтва, довідки, рахунки, квитанції, експертні висновки тощо), що підтверджують необхідність надання матеріальної допомоги та її розмір;

4.3.1.6. довідку компетентного органу, що засвідчує настання обставин непереборної сили (для отримання матеріальної допомоги на усунення наслідків обставин непереборної сили);

4.3.1.7. інші документи, які заявник вважає за необхідне надати.

4.4. Матеріальна допомога на інші цілі надається працівникам та пенсіонерам ПАТ «Укрзалізниця» не частіше одного разу на рік, крім випадків усунення наслідків непереборної сили.

5. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

ЩОДО ВИПЛАТИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 

5.1. Заява з комплектом документів подається до Комісії відповідного рівня заявником особисто, засобами поштового зв’язку або через відділ кадрів підрозділу, де працює (працював) працівник, який у триденний строк передає цей пакет документів до Комісії через службову експедицію визначеним порядком.

5.2. Секретар Комісії протягом 5 робочих днів з дати одержання пакету документів перевіряє їх на відповідність умовам Порядку та за відсутності зауважень направляє на попереднє вивчення члену (членам) Комісії відповідного напряму діяльності.

Комісія може залучати до вивчення матеріалів фахівців підрозділів, які не входять до її складу.

У разі потреби Комісія має право запросити від заявника додаткову інформацію або документи, які б підтверджували підстави для надання матеріальної допомоги.

5.3. В окремих випадках Комісія може розглядати заяву про надання матеріальної допомоги на медичні цілі за наявності неповного відповідно до п. 3.3.1 комплекту документів, але достатнього для прийняття позитивного рішення.

5.4. Заявник несе відповідальність за свідоме дання неправдивої інформації в документах, що подаються на розгляд Комісії.

5.5. У виняткових випадках, коли працівник або пенсіонер немає можливості подати заяву особисто, за його дорученням це можуть зробити члени його сім’ї.

5.6. За підсумками вивчення матеріалів членом (членами) Комісії або залученими фахівцями відповідного напряму діяльності готується та надається секретарю Комісії висновок щодо доцільності надання матеріальної допомоги в заявлених розмірах або перегляду розміру допомоги з урахуванням з’ясованих обставин.

Після надходження висновків секретар Комісії виносить питання щодо надання матеріальної допомоги на найближче засідання Комісії.

5.7. Підставою для відмови в розгляді заяви може бути надання заявником недостовірних відомостей/документів або таких, що за формою чи змістом не відповідають вимогам чинного законодавства, а також неподання (або подання не в повному обсязі) документів, передбачених Порядком, що унеможливлює прийняття об’єктивного рішення Комісією. В такому разі заявника повідомляють про причину відмови та перелік документів, необхідних до розгляду заяви по суті. Після подання заявником усіх необхідних документів заява розглядається повторно.

5.8. Рішення Комісії щодо нарахування і виплати матеріальної допомоги або відмови в її виплаті із зазначенням причини оформляються протоколом.

5.9. Якщо Комісія за результатами розгляду відповідного звернення та наявних матеріалів визнає обґрунтованою потребу в отриманні працівником, пенсіонером ПАТ «Укрзалізниця» або членам їх сімей матеріальної допомоги, проте розмір необхідної матеріальної допомоги на медичні або інші цілі перевищує встановлені Порядком межі, вона має право прийняти рішення про звернення до правління ПАТ «Укрзалізниця» з клопотанням про надання відповідної матеріальної допомоги особі, яка її потребує. Таке рішення приймається одноголосно всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

5.10. На підставі протокольного рішення Комісії в п’ятиденний термін видається наказ ПАТ «Укрзалізниця», регіональної філії, філії щодо нарахування і виплати матеріальної допомоги.

5.11. Матеріальна допомога перераховується, як правило, в наступну найближчу виплату заробітної плати (в тому числі за першу половину місяця) після дати видання наказу щодо нарахування і виплати такої матеріальної допомоги на розрахункову картку заявника або виплачується через касу підрозділу, де працює (працював) працівник, чи за яким закріплений пенсіонер.

У виняткових випадках матеріальна допомога може бути перерахована (виплачена) раніше виплати заробітної плати.

5.12. Виплата матеріальної допомоги проводиться з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб, який підлягає утриманню згідно із законодавством.

5.13. Витрати, пов’язані з наданням матеріальної допомоги здійснюються за рахунок іншої операційної діяльності.

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ

 

6.1. Комісія має право запросити оригінали документів, що підтверджують цільове використання наданих коштів.

6.2. Особи, які порушили вимоги цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

  

 

Додаток 1

до Порядку надання матеріальної допомоги

 на медичні та інші цілі працівникам,

 пенсіонерам ПАТ «Укрзалізниця» та членам їхніх сімей

 


ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 ЗА ВИДАМИ ТА ПРОФІЛЯМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

 1. Лікування онкологічних захворювань (хіміотерапія, гормонотерапія, променева терапія, гамма-ніж) – 80 мін.зарплат;

2. Кардіохірургія, ендоваскулярна кардіологія (аортокоронаровентрикулографія, стентування судин, операції на серці та судинах) – 60 мін.зарплат;

3. Придбання витратних матеріалів для оперативних втручань на хребті та суглобах (артроскопія, ендопротезування тощо) – 50 мін.зарплат;

4. Окремі інфекційні захворювання (вірусні гепатити, ботулізм, лептоспіроз) – 50 мін.зарплат;

5. Цирози, фібрози печінки (крім алкогольних) – 50 мін.зарплат;

6. Щелепно-лицьова та стоматологічна допомога – 20 мін.зарплат;

7. Операції з корекції зору (придбання інтраокулярних лінз, лазерна корекція зору, лікування астигматизму, косоокості) – 15 мін.зарплат;

8. Придбання слухових апаратів та протезів для корекції слуху – 7 мін.зарплат;

9. Комбустіологія (лікування опікової хвороби та її ускладнень) – 70 мін.зарплат;

10. Дороговартісні обстеження (комп’ютерна томографія, ядерно-магнітно-резонансна томографія, позитрона-емісійна томографія, радіоізотопна діагностика) – 3 мін.зарплат;

11. Цереброваскулярні захворювання (лікування інсультів та реабілітація), а також нейрохірургічні втручання  – 35 мін.зарплат;

12. Інші захворювання, які потребують дороговартісного лікування (аутоімунні захворювання, демієлінізуючі та дегенеративні захворювання нервової системи, системні захворювання сполучної тканини) – 30 мін.зарплат.

 

 
 

Наші інформаційні ресурси

Вісник профспілки
 
YouTube канал профспілки
 
Приєднуйтесь до нас у Facebook

Сторінки профорганізацій

 Email_1.png
E-mail:

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ!
(загальний відділ – приймальня)

    This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ЛИСТУВАННЯ 
(відділ інформації)

Адреса:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15а 

Зворотній зв'язок


   Форум профспілки  
 
 

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

ФПТУ

FPTU_2.jpg
Zalp.org.ua  :Головна >> Напрямки діяльності >> Соціальний захист >> Основні соціальні гарантії >> Матеріальна допомога на медичні та інші цілі працівникам, пенсіонерам публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та членам їхніх сімей
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел/факс(044) 465-00-79