«Мінінфраструктури на виконання доручення Кабінету Міністра України від 19.11.2013 №44373/1/1-13 опрацювало лист Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України від 04.11.2013 № 623/02 стосовно звернення делегатів IV Форуму молоді профспілки залізничників і транспортних будівельників України та повідомляє наступне.

Підняті у зверненні IV Форуму молоді питання щодо невиконання Кабінетом Міністрів України статті 10 Закону України «Про залізничний транспорт» в частині придбання рухомого складу за рахунок коштів Державного бюджету, відшкодування залізницям з Державного бюджету збитків від перевезення пільгових категорій пасажирів, погашення заборгованості залізницям за безоплатне перевезення вугілля для ДП «Вугілля України», затягування процесу затвердження фінансових планів, невиконання в повному обсязі норм Галузевої угоди та колективних договорів, у тому числі щорічного зростання заробітної плати на 25%, несплати роботодавцями внесків до ІШПФ «Магістраль» на користь працівників розглядались під час проведення засідань примирної комісії з розгляду колективного трудового спору між профспілкою залізничників і транспортних будівельників України та Кабінетом Міністрів України.

Стосовно врегулювання висунутих профспілкою залізничників і транспортних будівельників України вимог прийняті узгоджені сторонами рішення. Мінінфраструктури підготовлено та направлено до Кабінету Міністрів України пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» стосовно виділення коштів з Державного бюджету України на придбання рухомого складу на суму 12506,5 млн. грн., в тому числі на оновлення пасажирського рухомого складу в кількості 500 одиниць на суму 5934 млн. грн.

З урахуванням Плану заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки примирною комісією запропоновано Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014» виділення коштів    на    придбання    рухомого    складу    та    модернізації    магістральних залізничних ліній відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт».

З метою відшкодування збитків за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом Міністерством інфраструктури ініційовано питання внесення змін до ст. 89 Бюджетного кодексу України щодо необхідності передбачити для залізничного транспорту виділення (окремим рядком) видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансферів. Також, для розроблення дієвого механізму відшкодування збитків залізниць України від перевезення пільгових категорій громадян, у тому числі у приміському сполученні, за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, запропоновано рекомендувати обласним, Київській міській державній адміністрації формування місцевих бюджетів здійснювати з урахуванням фактичних витрат звітного періоду на перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом України.

З приводу відшкодування заборгованості залізницям за безоплатне перевезення вугілля для ДП «Вугілля України» слід зазначити наступне. Державне підприємство «Донецька залізниця» неодноразово зверталось у судовому порядку з позовом до Державного підприємства «Вугілля України» щодо погашення заборгованості за безоплатне перевезення вугілля у 2009-2010р.р. Було розроблено та затверджено графік поетапного погашення заборгованості до липня 2017 року. Примирною комісією щодо розгляду трудового спору рекомендовано МінЛюсту та Міненерговугіллю забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання судових рішень згідно із затвердженим графіком поетапного погашення заборгованості.

Фінансовий план залізниць України розробляється відповідно до статті 75 Господарського кодексу України і затверджується Кабінетом Міністрів України.

Формування зведеного фінансового плану залізниць України здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства економіки та фінансів від 21.06.2005 №173 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств» і подається на розгляд до причетних міністерств у встановлені терміни. Форма фінансового плану містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових показників поточного року та запланованих на наступний рік відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, прогноз яких схвалюється постановою Кабінету Міністрів України після визначених термінів подачі фінплану.

Процес опрацювання фінансового плану з причетними міністерствами досить клопіткий. Однією з основних причин тривалого розгляду фінансового

плану є питання індексації тарифів на перевезення, які регулюються на державному рівні, та від якого, насамперед, залежить розмір доходної частини фінансового плану. Після вирішення питання індексації тарифів на вантажні та пасажирські перевезення, зокрема коефіцієнтів та термінів підвищення тарифів, формується доходна частина фінансового плану та, з її врахуванням, витратна.

В ході розгляду питання затягування процесу затвердження фінансових планів залізниць примирною комісією прийнято рішення рекомендувати Мінінфраструктури, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Міндоходів, Мін^юсту забезпечити розгляд, погодження та подання на затвердження Кабінетом Міністрів України зведеного фінансового плану залізниць у терміни, передбачені Господарським кодексом України.

Підвищення рівня оплати праці працівників підприємств залізничної галузі здійснюється в межах фінансового плану, який затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України. Зведеним фінансовим планом на 2013 рік передбачена середньомісячна заробітна плата в розмірі 4043,7 грн., що на 7,8% вище звіту 2012 року.

У 2013 році спостерігається зниження обсягів як вантажних, так і пасажирських перевезень. Так, за 10 місяців 2013 року проти аналогічного періоду минулого року перевезено вантажів на 4,7% менше, обсяг вантажообігу зменшився на 7,0 %, а транзитний вантажообіг – на 19,7%. Внаслідок цього недоотримано доходні надходження.

Проте Укрзалізницею протягом 2013 року вжито заходи та прийнято відповідні рішення, що дало змогу двічі підвищити годинні тарифні ставки та посадові оклади працівникам галузі з 01.06.2013 та з 01.08.2013 щоразу на 5%. Також наказом Укрзалізниці від 28.11.2013 №414-Ц/од передбачено підвищення посадових окладів та годинних тарифних ставок з 01.01.2014 на 5%.

У зв’язку зі зниженням обсягів перевезень та значним недоотриманням доходних надходжень для організації господарської діяльності керівництвом залізниць, підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, приймаються заходи щодо раціонального використання робочого часу у відповідності до обсягів робіт, запобігання випадкам простоїв, порушень режиму праці та відпочинку. Для збереження кваліфікованих кадрів керівниками підприємств приймаються рішення щодо забезпечення роботи підприємств за режимом неповного робочого часу, скороченої тривалості робочої зміни з урахуванням обсягів виконуваних робіт. Працівникам за їх бажанням в дозволених законодавством межах надаються відпустки без збереження заробітної плати.

Водночас, на реалізацію та збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників та пенсіонерів залізничного транспорту, передбачених Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та Радою профспілок залізничників і транспортних будівельників, за 9 місяців 2013 року загалом направлено 3,5 млрд. грн., що на 8,5 % більше відповідного періоду минулого року.

Стосовно сплати внесків до ПНПФ «Магістраль» повідомляємо, що затвердженим   Кабінетом   Міністрів   України   зведеним   фінансовим   планом залізниць України на 2013 рік передбачено виділення коштів на сплату внесків в сумі 18 млн. грн., в т.ч. по 3 млн. грн. кожною залізницею. У теперішній час ведеться відповідна робота щодо остаточного вирішення цього питання: вивчається державна нормативна база, вносяться відповідні зміни та доповнення до Галузевої угоди і колективних договорів залізниць, узгоджується «Програма недержавного пенсійного забезпечення залізничників».

На підприємствах залізничного транспорту України встановлено постійний контроль за поліпшенням умов праці та попередження випадків травматизму. На фінансування заходів з охорони праці, в тому числі придбання засобів індивідуального захисту, за 9 місяців 2013 року залізницями витрачено 221,9 млн. грн., що майже на 18 млн. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Для вирішення житлових питань у галузі розроблена та діє «Програма будівництва житла залізницями України на 2013-2014 роки». Наказом Укрзалізниці від 28.11.2013 № 416-Ц/од «Про внесення змін до Програми будівництва житла залізницями України на 2013-2014 роки» затверджена нова редакція цієї Програми. У рамках реалізації Програми протягом 2013 – 2014 років заплановано освоїти 270 млн. грн. та ввести в експлуатацію по залізницях України 719 квартир.

З приводу збереження в галузі базових навчальних закладів слід зазначити наступне. Відповідно до розпорядження від 16.11.2011 № 1191 «Деякі питання управління вищими навчальними закладами» Кабінетом Міністрів України прийнято пропозицію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо передачі вищих навчальних закладів І – IV рівня акредитації, навчально-методичних і науково-методичних установ до сфери управління цього Міністерства. Згідно з вимогами цього розпорядження до 1 січня 2012 року з-під підпорядкування Міністерства інфраструктури були виведені 11 технікумів, 2 транспортних коледжі, 2 університети, Українську державну академію залізничного транспорту та навчально-методичний центр Укрзалізниці.

Виходячи із необхідності вдосконалення системи підготовки кадрів відповідно до Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1106, неодноразово розглядалось питання щодо повернення окремих вищих навчальних закладів залізничного транспорту (далі – ВНЗ) до управління Мінінфраструктури.

При попередньому розгляді зазначеного питання причетні центральні органи виконавчої влади, а саме Мінекономрозвитку, Мінфін та Мін”юст не заперечували проти повернення вищезазначених навчальних закладів. Проте Міністерство освіти і науки на неодноразових узгоджувальних процедурах не змінює свою позицію, блокуючи прийняття рішення та мотивуючи це створенням єдиного освітнього простору, який можливий лише за умови перебування ВНЗ у їхньому підпорядкуванні.

Виходячи з вищенаведеного та з метою проведення заходів зі створення комплексної системи підготовки та безперервного навчання кадрів, вбачається доцільним підтримати звернення делегатів IV Форуму молоді профспілки до Кабінету Міністрів України щодо повернення 7 ВНЗ до структури Міністерства, а саме: Артемівського, Київського, Харківського та Дніпропетровського коледжів транспортної інфраструктури, Одеського коледжу транспортних технологій, Чернівецького транспортного коледжу, Київського електромеханічного коледжу».