Стан справ з дотриманням трудового законодавства у звітному періоді регулярно розглядався  на засіданнях колегіальних органів профспілкових організацій, вживались відповідні заходи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю. За матеріалами правової інспекції праці на засіданнях президії Ради профспілки, дорожніх і територіальних комітетів профспілки, профкомів первинних профспілкових організацій розглянуто 270 питань правового спрямування. За наполяганням колегіальних органів профспілки тільки з цих питань,  роботодавцями повернуто працівникам майже 25 млн. гривень. А організація роботи по цілим напрямках виробничої діяльності приведена до вимог чинного законодавства.

Системним стало проведення Днів трудового права в структурних підрозділах залізниць, на залізничних вузлах та в регіонах. Таких Днів трудового права у звітному періоді проведено 157, в яких прийняло участь більше 25 тисяч членів профспілки.

Профспілкові комітети первинних профспілкових організацій забезпечуються необхідними консультативними матеріалами з питань трудового права.  На сторінках профспілкових видань постійно публікуються  як критичні матеріали за  підсумками перевірок, так і консультативні матеріали  юридичного спрямування.  У звітному періоді правовою  інспекцією праці здійснено 143  таких публікацій, в тому числі на сайті  профспілки  більше 80.

Проведена профспілковими органами всіх рівнів робота  щодо реалізації планових  заходів сприяла посиленню громадського контролю за дотриманням трудового законодавства на залізничному транспорті і в транспортному будівництві. Так, в 2013 році правовою інспекцією праці Ради профспілки вивчено стан справ з дотриманням трудового законодавства на 734 підприємствах, установах та організаціях залізничного транспорту і транспортного будівництва, в ході яких складено 464 акти перевірок та внесено відповідним посадовим особам 675 подань, де викладено 4342 вимоги та пропозиції щодо усунення чи попередження порушень чинного законодавства. На виконання вимог правової інспекції праці роботодавцями скасовано або приведено у відповідність до чинного законодавства 358 наказів соціально-економічного спрямування, що були видані з порушеннями трудового законодавства або не відповідали положенням галузевої угоди, колективних договорів. При цьому спілчанам за поданнями правових інспекторів праці Ради профспілки повернуто недоплачених або незаконно утриманих 8,7млн. гривень,  поновлено на роботі 2 незаконно звільнених працівника, при незаконних переведеннях на іншу роботу поновлено на попередній роботі ще 2 працівника, змінено формулювання причин звільнення ще 2-м  працівникам.

В підсумку захищено трудові права більше 33.9 тис. членів галузевої профспілки.  

Проте, незважаючи на вжиті заходи,  ще не вдалося в повній мірі вирішити ряд проблем, які стосуються трудових прав працівників. Аналіз дійсного стану справ щодо дотримання чинного законодавства свідчить про ряд систематичних порушень  умов законодавства про працю.  Питома вага окремих видів порушень, а їх виявлено 4631 випадків, незважаючи на заходи, які приймають виборні органи профспілки на всіх рівнях залишається надто високою. Особливо ці питання стосуються порушення роботодавцями Закону України “Про оплату праці” – 1097 випадків, що становить  25.2% від всіх виявлених,   дотримання режиму робочого часу і часу відпочинку працівників – 815 випадків або 18.7%, виконання Галузевої угоди і колективних договорів – 566 або 13%, дотримання Закону України “Про відпустки” – 715 випадків або 16.4 % тощо. Зазначені  позиції становлять в цілому майже 73.5 % від загальної кількості всіх виявлених порушень. При цьому, непоодинокі випадки ігнорування роботодавцями вимог виборних органів профспілки та подань правової інспекції праці Ради профспілки. Станом на 1 січня 2014 року невиконаних роботодавцями подань фіксується на рівні  7 %   від числа внесених.
Викликають занепокоєння чисельні порушення роботодавцями вимог частини третьої ст.32 КЗпП України при зміні істотних умов праці  для змінних працівників.  Згідно звітних даних, масового характеру набуло залучення працівників до роботи поза графіками змінності, у вихідні дні та в надурочний час.  В багатьох випадках такі роботи не обліковуються і не оплачуються.

Непоодинокі випадки, коли працівники, оформивши відпустку без збереження заробітної плати на підставі ст. 26 Закону України “Про відпустки”, фактично продовжують виконувати свої службові обов’язки  без  відповідного обліку робочого часу  та оплати за виконану роботу, що свідчить про адміністративний підхід щодо заходів керівництва  окремих структурних підрозділів по економії фонду оплати праці.

Звертає на себе увагу низький рівень виконавчої дисципліни на місцях щодо  виконання попередніх рішень президії Ради профспілки. Так, залишається на низькому рівні реалізація рішення президії Ради профспілки від 17.02.2011р., №пр-32 з питань посилення інформаційної діяльності щодо проведеної профспілкою правозахисної роботи шляхом спрямування захищеним членам профспілки індивідуальних інформаційних листів за встановленою формою. В повному обсязі рішення президії виконуються тільки Козятинським та Жмеринським територіальними комітетами профспілки (Південно-Західна залізниця), головним правовим інспектором праці та правовим інспектором праці Ради профспілки  на Одеській залізниці С.В. Шпилевою та В.І.  Костовською В цілому кількість  проінформованих членів профспілки становить: дорпрофсож Донецької залізниці – 3.1% від загальної кількості захищених,  дорпрофсож Львівської залізниці – 5.7%,  дорпрофсож Одеської залізниці  – 70.6%,  дорпрофсож Придніпровської залізниці  –  13.5%,  дорпрофсож Південно-Західної залізниці  – 7.5%, дорпрофсож Південної залізниці – 7.5%.  

По підсумках роботи звітного періоду заслуговує уваги  організація правової роботи дорожніх та територіальних  профспілкових організації Південно-Західної та  Донецької  залізниць. Згідно бальної оцінки ступені правозахисної діяльності, питома вага практично всіх показників становить 83.9%. На інші дорожні і територіальні комітети профспілки припадає залишок у розмірі 16.1% всіх показників правозахисної роботи.

Президія Ради профспілки  постановила:    

– Запропонувати дорожнім і територіальним комітетам профспілки детально проаналізувати стан дотримання трудового законодавства у звітному періоді на підприємствах та структурних підрозділах залізничного транспорту та транспортного будівництва,  обговорити питання на засіданнях колегіальних профспілкових органів, вжити заходів для забезпечити додержання законних прав працівників.

– Вжити заходів для виконання рішень президії Ради профспілки  від 17.02.2011р. №пр-32 з питань посилення інформаційної діяльності щодо проведеної профспілкою правозахисної роботи шляхом спрямування захищеним членам профспілки індивідуальних інформаційних листів за встановленою формою.

– Головам об’єднаних та первинних профспілкових організацій регулярно розглядати на засіданнях профкомів питання дотримання трудового законодавства, організувати роботу комісій з соціально-економічного і правового захисту, не допускати випадків одноосібного прийняття рішень без розгляду на засіданнях профкомів матеріалів щодо преміальних виплат, надання згоди на проведення надурочних робіт, залучення працівників до робіт у вихідні дні, неухильно дотримуватись вимог ст.43 КЗпП України при  звільнення  працівників з підстав, передбачених ст.ст. 40 – 41  КЗпП України.  

– Дорожнім і територіальним комітетам профспілки, профкомам об’єднаних та первинних профспілкових організацій при здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про працю посилити вимогливість до господарських керівників,  використовуючи у повній мірі законодавчі норми щодо захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників.

– Правовій інспекції праці Ради профспілки продовжити роботу щодо виявлення порушень трудового законодавства на підприємствах залізничного транспорту і транспортного будівництва, вживати дієвих заходів для їх усунення. У випадку неналежного реагування господарських керівників на подання  правових інспекторів праці Ради профспілки, матеріали спрямовувати до державної інспекції праці, правоохоронних органів  для притягнення таких керівників  до відповідальності.

Правова інспекція праці Ради профспілки