Взято участь у спеціальному розслідуванні 67 нещасних випадків, відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» в роботі комісій з прийняття в експлуатацію 35 нових і реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення.

За наполяганням технічної інспекції праці за результатами розслідування у 7 нещасних випадках знято безпідставне звинувачення потерпілого, призупинялась експлуатація 428 виробничих об’єктів, машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва. Підготовлено до розгляду виборними профспілковими органами дорожніх та територіальних комітетів профспілки 210 питань з охорони праці, у тому числі 22 – щодо смертельних та групових нещасних випадків.

За участю технічних (головних технічних) інспекторів праці проводилось формування та укладення 162 колективних договорів та угод на підприємствах і у структурних підрозділах галузей, розглянуто 768 звернень членів профспілки, з яких 714 вирішено позитивно; проведено навчання профспілкового активу з охорони праці на 678 підприємствах.

У 2013 році на підприємствах та у структурних підрозділах, що знаходяться на профспілковому обслуговуванні, досягнуто зниження кількості нещасних випадків на виробництві в порівнянні з 2012 роком на 24,6 %,  травматизм зі смертельним наслідком залишився на рівні минулого року.   

У звітному періоді виникло зниження кількості нещасних випадків з інвалідним наслідком і складає 15 випадків проти  47 в 2012 році.  

      
Аналіз виробничого травматизму свідчить, що більшість випадків сталися з організаційних причин, через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, посадових обов’язків, залучення працівників не за спеціальністю, порушення правил безпеки руху, вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, травмування внаслідок протиправних дій інших осіб.

Протягом 2013 року на залізничному транспорті України зареєстровано також як і в 2012 році 9 випадків професійних захворювань серед працюючих.     

Кількість днів непрацездатності за нещасними випадками в цілому складає 6333 днів (9314 у 2012 році), у т.ч. по залізницях: Донецькій – 2097 (2585); Придніпровській – 1198 (958); Одеській – 1298 (1619); Львівській – 837 (1307); Південно-Західній – 717 (2111); Південній – 186 (734).

Аналіз випадків природної (раптової) смерті працівників на підприємствах та у структурних підрозділах галузі у 2013 році показує, що відбулося зниження їх кількості і складає 34 випадки  (проти 48 в 2012 році).

Основними їх причинами стали: хронічна недостатність кровообігу на фоні атеросклеротичного кардіосклерозу, гострої серцевої недостатності, гострого інфаркту міокарда, інсульту, що свідчить про низьку якість проведення профілактичних медичних оглядів та недостатні заходи щодо ранньої діагностики таких випадків.

З метою соціального захисту членів профспілки у 2013 році технічною інспекцією праці з 98 нещасних випадків, що сталися на виробництві, до Страхової компанії направлено матеріали на виплату страхових сум за 56 випадками. Станом на 3 лютого 2014 року за всіма цими випадками виплачено потерпілим та сім’ям загиблих 221,0 тис. грн., у т.ч. 51,0 тис. грн. – за випадками з тимчасовою втратою працездатності, 110,0 тис.грн. – за нещасними випадками з інвалідним та 60,0 тис. грн. – зі смертельним наслідками. Матеріали ще за 18 випадками природної (раптової) смерті працівників на виробництві знаходяться в стані оформлення.

У 2013 році продовжувалось проведення у встановленому порядку за участю Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки України і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань навчання і перевірки знань 31 технічного (головного технічного) інспекторів праці Ради профспілки та представників профспілки з охорони праці підприємств прямого підпорядкування.

Технічна інспекція праці в рамках проведення 28 квітня 2013 року  Всесвітнього дня охорони праці брала участь у селекторних нарадах, семінарах, круглих столах, зустрічах представників роботодавців з трудовими колективами, проведенні весняних оглядів-конкурсів з охорони праці, підбитті їх підсумків з визначенням і заохоченням кращих трудових колективів та керівників підприємств, голів первинних профорганізацій за активну участь у  цих заходах.

За результатами проведених перевірок технічною інспекцією праці Ради профспілки виявлено факти недоплати працівникам за час проходження технічного навчання, медичних оглядів, роботу у важких і шкідливих умовах праці, керівництво стажуванням з охорони праці, відсутності забезпечення молоком, спецодягом, спецвзуттям тощо.

Загалом за підсумками роботи технічної інспекції праці Ради профспілки у минулому році працівникам повернуто недоплачених коштів на суму 149,4 тис. грн. Технічною інспекцією праці Ради профспілки на залізницях здійснювався постійний контроль за виконанням раніше прийнятих постанов президії Ради профспілки.

Внаслідок цього станом на 1 січня 2014 року із 68 будинків та 14 кімнат відпочинку локомотивних бригад залізницями повністю приведено до сучасного рівня всі будинки та кімнати відпочинку.  

Завдяки принциповій роботі технічної інспекції праці щодо підготовки залізниць, підприємств залізничного транспорту до роботи в осінньо-зимовий період значно покращився стан забезпечення працівників якісним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту.

Так, за станом на 01.01.2014 р. по залізницях забезпеченість зимовими видами спецодягу, спецвзуття становить: костюмами «Гудок», «Зима», «Колійник», теплозахисними костюмами, чоботами утепленими, чоботами кирзовими,  черевиками шкіряними, валянками – 100%.

За даними залізниць, витрати коштів на реалізацію заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за 12 місяців 2013 року складають 341,3 млн. грн., у т.ч. на заходи за колективними договорами – 312,7 млн. грн, зокрема, по залізницях: Донецька – 64,6 (64,6); Львівська – 38,6 (38,6); Придніпровська – 55,1(55,1); Одеська – 68,3 (54,7); Південно-Західна – 66,2 (57,7); Південна – 48,3 (42,9).  
         
З метою підвищення ефективності роботи технічної інспекції праці на підприємствах та у структурних підрозділах галузі президія Ради профспілки постановила:

–  Звернути увагу дорожніх комітетів профспілки:

• на недостатній контроль щодо своєчасного направлення до Ради профспілки документів для проведення страхових виплат за нещасними випадками та за випадками природної (раптової) смерті працівників на виробництві;  

• на продовження у 2014 році проведення навчання представників профспілки з питань охорони праці за кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

– Запропонувати Головному управлінню медичних закладів, начальникам медичних служб залізниць України:

• активізувати роботу діючих здоровпунктів на підприємствах щодо проведення медичного спостереження за станом здоров’я залізничників;

• звернути увагу медичних служб залізниць на створення відповідних умов для збереження та зміцнення здоров’я працівників та розробити заходи   щодо профілактики та ранньої діагностики випадків природної (раптової) смерті працівників на виробництві, професійних захворювань.

– Зобов’язати дорожні та територіальні профспілкові організації:

• розглядати на засіданнях президій всі нещасні випадки які підлягають спеціальному розслідуванню та домагатися повного виконання заходів, спрямованих на усунення причин нещасних випадків, що вказані в актах за формою Н-5 та Н-1;  

• проаналізувати стан виконання Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, профзахворювань і аварій на 2013 рік;

• встановити постійний контроль щодо недопущення втрати працівниками пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці в умовах реформування галузі.

– Технічній інспекції праці Ради профспілки забезпечити належний контроль за виконанням на залізницях розроблених нових «Правил улаштування і утримання будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад», затверджених наказом Укрзалізниці від 31.07.2013 р., № 249-Ц/од.

– Активізувати роботу технічної інспекції праці Ради профспілки щодо ефективного громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, своєчасним забезпеченням працівників якісним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, молоком, мийними і знешкоджувальними засобами відповідно до нормативів.    

– Рекомендувати дорожнім та територіальним профспілковим організаціям привести колективні договори залізниць у відповідність до п. 3.5.12 Галузевої угоди щодо фінансування залізницями, підприємствами залізничного транспорту комплексних заходів з охорони праці з виділенням необхідних коштів, але не менше 0,5 % від суми реалізованої продукції.

– Звернути увагу дорожніх, територіальних, об’єднаних комітетів профспілки, профкомів прямого підпорядкування на недопущення приховування випадків травмування працівників на виробництві та об’єктивного розслідування нещасних випадків з метою ефективної профілактики виробничого травматизму, надання соціального захисту потерпілим та сім’ям загиблих.

–  Контроль за виконанням цієї постанови здійснюють дорожні комітети та відділ охорони праці Ради профспілки.

Відділ охорони праці Ради профспілки