У 2014 році залізничний транспорт працював у складних умовах, пов’язаних з падінням обсягів перевезень. Так, перевезено вантажів на 12,2% менше звіту 2013 року. Відсоток падіння вантажообігу становив 6,6%. Обсяг транзитних перевезень зменшився проти звіту 2013 р. на  9,7 %, а пасажирообіг – на 24,2 %. Доходи від звичайної діяльності зменшилися на 4,1%, планове завдання щодо отримання доходів не виконано на 3,9 млрд. грн.

Залізницями спрямовувалися кошти на  реалізацію норм Галузевої угоди на:
– виплату щомісячної надбавки за вислугу років – 1 617 млн. грн.;
– надбавок і доплат до тарифних ставок і посадових окладів – 1 003 млн. грн.;
– матеріальну допомогу на оздоровлення –  398 млн. грн.;
–  грошову допомогу при звільненні на пенсію – 409 млн. грн.,
– додаткові відпустки – 255,3 млн. грн.;
– компенсацію за роз’їзний (пересувний) характер роботи – 184,3 млн. грн.;
– медичне страхування працівників та пенсіонерів – 231,2  млн. грн.;
– фінансування заходів з охорони праці – 291 млн. грн.

У 2014 році працівникам галузі підвищено тарифні ставки і посадові оклади на 5%. Тож середньомісячна заробітна плата одного працівника основної діяльності склала 4 173 грн. і зросла проти 2013 року на 201 грн., або на 5%.

Працівникам відшкодовується 50 % розміру страхових внесків на добровільне медичне страхування, забезпечено добровільне медичне страхування пенсіонерів у галузевих закладах охорони здоров’я.

Залізничникам встановлювалися доплати і надбавки згідно з додатком до Галузевої угоди, виплачувалася одноразова матеріальна допомога при звільненні вперше на пенсію, поверненні на роботу після строкової служби у збройних силах України, на оздоровлення та інші.

Працівники користувалися правом на безоплатний проїзд залізничним транспортом за особистими потребами, їм надавалися додаткові відпустки за стаж роботи у галузі, за ненормований робочий день, за особливий характер роботи тощо.

Надавалася матеріальна допомога ветеранським організаціям, пенсіонери-залізничники отримували матеріальну й іншу підтримку.

На виконання своїх зобов’язань за Галузевою угодою Рада профспілки сприяла Укрзалізниці у вирішенні питань збереження зайнятості працівників, зміцнення трудової і технологічної дисципліни, забезпечення безпеки руху, конструктивно співпрацювала з Укрзалізницею стосовно опрацювання проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з діяльністю галузі.

Правовою і технічною інспекціями праці Ради профспілки постійно здійснювався громадський контроль за дотриманням на залізничному транспорті трудового законодавства та законодавства з охорони праці, виконанням умов Галузевої угоди та колективних договорів, надавалася безоплатна юридична допомога працівникам.
Так, за 2014 рік правовою інспекцією праці Ради профспілки перевірено 602 структурних підрозділи залізниць, підприємств і організацій залізничного транспорту, в результаті чого виявлено більше 4,5 тис. порушень. На усунення виявлених порушень роботодавцям спрямовано 523 подання.
За результатами виконання подань правових інспекторів праці Ради профспілки поновлено на роботі 8 осіб. Скасовано 213 наказів роботодавців, які видані з порушенням трудового законодавства. Повернуто працівникам недоплачених або незаконно утриманих коштів на суму 12,5 млн. грн. В судовому порядку захищені права 11 працівників.

Технічною інспекцією праці Ради профспілки в 2014 році з питань охорони праці перевірено 726 підрозділів, виявлено 5,9 тис. порушень вимог нормативних актів з охорони праці. Роботодавцям внесено 452 висновки та подання на усунення виявлених порушень. Працівникам повернуто недоплачених коштів на суму 126,3 тис. грн.
Завдяки спільній роботі досягнуто зниження загальної кількості нещасних випадків на виробництві у порівнянні з 2013 роком на – 2 %, у тому числі травматизм зі смертельним наслідком – на 12,5%.

У результаті спільних зусиль господарських керівників і профспілкових органів у 2014 році в галузевих оздоровчих закладах відновили здоров’я 21 тис. працівників, а також організовано відпочинок майже 14  тис. дітей залізничників.

Водночас у виконанні Галузевої угоди мали місце ряд недоліків.

В 2014 році Укрзалізницею не забезпечено зростання заробітної плати згідно з темпами, визначеними Генеральною та Галузевою угодами.
Серед галузей економіки України залізничний транспорт за підсумками минулого року посів 11 місце за рівнем заробітної плати працівників, що є вкрай низьким показником при такому рівні інфляції.

При запровадженні неповного робочого тижня порушується режим праці і відпочинку, облік і оплата відпрацьованого часу.
Залишаються невирішеними проблеми достовірного обліку та оплати  роботи надурочно і у вихідні дні. Тільки правовою інспекцією праці Ради профспілки у 2014 році виявлено майже 25 тис. прихованих і неоплачених понаднормових годин роботи.

Виявлено факти порушення пунктів Галузевої угоди:
3.2.26 – щодо оплати працівникам технічного навчання, яке проводиться в неробочий час;
3.2.23 – щодо збереження середнього заробітку на час проходження обов’язкового медичного обстеження;
3.2.21 – щодо нарахування та виплати одноразової матеріальної допомоги у зв’язку з виходом на пенсію.

Незадовільним залишається стан забезпечення працівників форменим одягом.

Укрзалізницею та залізницями не в повній мірі виконано п.3.5.1. Галузевої угоди щодо забезпечення працівників якісним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих нормативів.

Керівництвом Одеської, Південно-Західної та Донецької залізниць у 2014 р не перераховувалися внески за Програмою недержавного пенсійного забезпечення залізничників.

Виходячи із викладеного, Рада профспілки зазначила, що зобов’язання сторін за Галузевою угодою в 2014 році в основному виконувалися.

Керівництву Укрзалізниці рекомендовано скасувати п.п.10,11 Плану заходів щодо стабілізації фінансово-економічної ситуації на залізничному транспорті в 2015 році (зменшення витрат за окремими соціальними напрямками, передбаченими в колективних договорах, на 5% та заборона надання позик працівникам), затвердженого наказом Укрзалізниці від 30.01.2015 р., № 031-Ц, як такі, що суперечать ст. 6 Закону  України «Про колективні договори і угоди».

Керівництву Укрзалізниці, начальникам залізниць, керівникам підприємств, організацій  і установ залізничного транспорту запропоновано вжити належних заходів для виконання положень Галузевої угоди в повному обсязі, зокрема:
– запровадити з квітня п. р. повний робочий тиждень;
– виплатити “13-ту” зарплату – винагороду за підсумками роботи в 2014 році;
– вжити дієвих заходів щодо зростання заробітної плати залізничників не менше прогнозованого рівня інфляції на споживчому ринку;
– налагодити достовірний облік роботи в надурочний час і у вихідні дні та його оплати у повному обсязі;
– забезпечити включення до фінансового плану на 2015 рік коштів, необхідних для виконання в повному обсязі норм Галузевої угоди та колективних договорів;
– забезпечити працівників форменим одягом, спеціальним взуттям та одягом згідно із затвердженими нормативами;
– розглянути відповідальність посадових осіб, які винні в незабезпеченні працівників спецодягом і спецвзуттям;
– у випадку невидачі працівникові спецодягу чи спецвзуття у встановлені нормативами строки та у разі придбання працівником спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за власні кошти відшкодовувати витрати на їх придбання за рахунок роботодавця на умовах, передбачених колективними договорами.

Начальникам залізниць, підприємств залізничного транспорту запропоновано вжити заходів з приведення фактичної чисельності працівників до необхідної згідно з нормативом, розрахованим на обсяг роботи.
 
Профкоми первинних профорганізацій у своїй роботі зобов’язано керуватися розпорядженням Генерального директора Укрзалізниці від 30.05.2014р.,  № Ц-1/406 щодо збереження кадрового потенціалу та недопущення звільнення працівників з підстав скорочення чисельності або штату та проведення заходів, спрямованих на безумовне виконання умов Галузевої угоди та колективних договорів у частині забезпечення зайнятості працівників.

Дорожнім, територіальним, об’єднаним та первинним профорганізаціям Рада профспілки рекомендувала:
–  продовжити здійснювати громадський контроль за дотриманням умов Галузевої угоди та норм трудового законодавства, приділивши особливу увагу  профілактиці його порушень;
– щоквартально розглядати на засіданнях питання, пов’язані з дотриманням Галузевої угоди, норм трудового законодавства, систематично заслуховувати звіти керівників підприємств (підрозділів) про виконання ними Галузевої угоди і колективних договорів.

Дорпрофсожам, теркомам та об’єднаним комітетам запропоновано забезпечити в 2015 році  надання правової допомоги первинним профспілковим організаціям і дотримання ними Статуту профспілки щодо організації правозахисної діяльності.

Постановою затверджено вимоги до Кабінету міністрів України та Укрзалізниці.
 
Критичні зауваження та пропозиції учасників засідання із внесення змін до Галузевої угоди Рада профспілки надішле  найближчим часом керівництву Укрзалізниці для опрацювання.
 
«Вісник профспілки» систематично висвітлюватиме на своїх сторінках стан виконання норм Галузевої угоди.

Відділ інформації Ради профспілки