ЗАЯВА профспілки залізничників і транспортних будівельників України

щодо Концепції пенсійної реформи в Україні в частині запропонованих

Кабінетом Міністрів України підходів до пенсійного забезпечення осіб,

 що мають право дострокового виходу на пенсію на пільгових умовах

(Список № 1 та Список№ 2) та  за вислугою років

17 травня 2017 року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман презентував Концепцію пенсійної реформи. Схвалюючи окремі напрями закладені в Концепції, зокрема наміри осучаснення пенсій, вважаємо, що оцінити реформи загалом можна буде лише після вивчення урядового законопроекту. При цьому, на нашу думку хибним та неприйнятним  є запропонований підхід до пенсійного забезпечення працівників, що мають право дострокового виходу на пенсію на пільгових умовах (Список №1 та Список№2) та за вислугою років.

Запропонований для реалізації професійних пенсійних програм варіант збільшення ставки ЄСВ для професій із шкідливими умовами праці (на 15% для Списку №1 та на 7% для Списку №2) є неефективним, оскільки не вирішує у повному обсязі проблему дефіциту Пенсійного фонду України (далі – ПФУ), а намір утворити та запустити для цього Накопичувальний фонд при ПФУ України несе в собі загрози корупції, монополізму, недобросовісної конкуренції та не має аналогів у європейській соціальній моделі. А скасування пенсій за вислугу років для більшості працівників з 01.01.2018 року є порушенням пенсійних прав трудящих, особливо тих категорій, які вже мають більше половини стажу, що дає право виходу на пенсію за вислугою років.

Керуючись вимогами чинного законодавства України з питань пенсійного забезпечення,  Директиви Європарламенту та Ради ЄС 2003/41/ЄС від 3 червня 2003 року «Про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними», Конвенцією МОП від 04.06.1952 року №102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення», які є обов’язковими для виконання в Україні, Профспілка залізничників і транспортних будівельників України наполягає на врахуванні в Концепції пенсійної реформи та відповідному законопроекті  наступного підходу у вирішенні даного питання.

1. Відповідно до п.2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  пенсійне забезпечення осіб, які працювали або працюють за Списком №1 та Списком №2, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, має здійснюватись згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

2. Виходячи з того, що в Україні вже створені і успішно функціонують професійні та корпоративні недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ), зокрема, в таких галузях, як залізничний транспорт, металургія, енергетика, зв’язок, доцільно опрацювати механізм пенсійного забезпечення вказаних осіб, передбачений частинами ст.20 та ст.50 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Розмір пенсійних внесків до корпоративного або професійного пенсійного фонду, що сплачуються за кошти роботодавців-платників, на нашу думку, має визначатися у колективному договорі та пенсійному контракті з урахуванням вимог щодо достатності суми пенсійних накопичень для забезпечення пенсійних виплат, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», до настання загальнодержавного пенсійного віку. 

Такий підхід, запроваджений на державному рівні, повністю відповідатиме європейським директивам, які Україна зобов’язалась виконувати відповідно до Угоди про Асоціацію з ЄС.

При цьому, ми вважаємо і наполягаємо, що  пенсійні зобов’язання держави перед існуючими пенсіонерами, а також працівниками в частині вже зароблених пільг (Список №1 та Список №2), повинні виконуватися  у повному обсязі за існуючим порядком і фінансуватися за рахунок підприємств та їхніх правонаступників. Це також можна забезпечити кількома шляхами:

1. Відшкодування витрат ПФУ на виплату пільгових пенсій за існуючим порядком з поступовим переходом до накопичення коштів для виплати таких пенсій у НПФ

Зароблений пільговий стаж фінансується підприємствами через відшкодування ПФУ (чинний порядок згідно з Інструкцією  ПФУ №21-1 від 2003 р.), а новий стаж – через сплату роботодавцем внесків до НПФ (згідно п.2 Прикінцевих положень Закону України №1058). Розмір внесків визначається актуарним методом, з урахуванням вимог щодо достатності суми пенсійних накопичень для забезпечення пенсійних виплат, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», до настання загальнодержавного пенсійного віку.  Сплата внесків до НПФ регулюється пенсійними контрактами та колективними договорами.

2. Повне фінансування підприємствами пенсійних планів 

Міжнародною практикою оцінки розміру зобов’язань підприємства за пенсійними планами  (в тому числі з відшкодування пільгових пенсій – всієї або її заробленої частини) є облік вартості пенсійних зобов’язань на щорічній основі (МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам»), що здійснюється актуарними методами. Так само обліковуються і активи пенсійних планів (фонди, створені для забезпечення таких зобов’язань). Підприємства законодавчо зобов’язуються фінансувати вже зароблені працівниками пенсійні зобов’язання (власними коштами, ліквідними цінними паперами тощо) з подальшою щорічною актуарною оцінкою достатності активів плану для погашення пенсійних зобов’язань. Ці активи можуть бути передані до професійних або корпоративних НПФ, визначених сторонами колективного договору (Галузевої угоди), та обліковуватись на індивідуальних пенсійних рахунках учасників. 

Таким чином, ПФУ звільняється від невластивих йому зобов’язань, а обов’язком держави залишається контроль виконання підприємствами нормативів забезпечення своїх пенсійних зобов’язань.

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України закликає Кабінет Міністрів України врахувати викладені вище пропозиції та реформувати пенсійну систему у відповідності до європейської соціальної моделі із залученням вже створених галузевих та корпоративних пенсійних фондів без надмірного втручання держави та ПФУ у формування індивідуальних пенсійних накопичень (крім функцій контролю та нагляду за діяльністю фінансових установ) та не допустити погіршення умов пенсійного забезпечення осіб, які працюють в умовах, що дають право виходу на пенсію за Списками № 1 і № 2 та вислугою років. 

Прийнято президією Ради профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України

30 травня 2017 року