Зазначено, що на вимоги профспілки до Уряду, затверджені президією Ради профспілки 9 січня 2013 року, відповідь надійшла від Мінінфраструктури 18 лютого п. р.

Вимоги профспілки до Укрзалізниці було розглянуто в установлені законодавством терміни 15 січня п. р. на засіданні комісії за участі заступників Голови профспілки і надано відповідь.

На реалізацію вимог профспілки Укрзалізницею прийнято протокольне рішення підвищити тарифні ставки і посадові оклади залізничників в цілому за рік на 15,8 %.

Укрзалізниця зобов’язується забезпечити зайнятість працівників. Можливе вивільнення працівників відбуватиметься у зв’язку з удосконаленням технологічних процесів, модернізацією виробництва тощо. Вивільнюваним у ході змін в організації виробництва працівникам буде надано можливість пройти перепідготовку за кошти підприємств і працевлаштуватися у галузі.

Укрзалізниця візьме під контроль налагодження достовірного обліку робочого часу та його оплати у всіх структурних підрозділах залізниць.

Практикуватимуться спільні перевірки адміністрації та профспілкових органів дотримання законодавчих та відомчих актів щодо обліку робочого часу.

Також буде вжито заходів щодо безумовного дотримання трудового законодавства у галузі. З цією метою із числа працівників юридичних служб та відділів буде визначено осіб, відповідальних за цей напрямок роботи.

Планується створити в структурі АТ «Укрзалізниця» Департамент соціального розвитку.

При формуванні проекту фінансового плану залізниць на 2013 рік буде передбачено кошти на підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівників на 15,8 %, сплату внесків до ПНПФ «Магістраль» в сумі 18 млн грн., фінансування житлової програми в сумі 96 млн грн.

На залізниці надіслано роз’яснення керівництва Укрзалізниці щодо надання працівникам залізничного транспорту доплат і додаткових відпусток за умови праці за результатами атестації робочих місць та забезпечення керівниками всіх рівнів розгляду подань правових та технічних інспекторів праці Ради профспілки, профспілкових органів.

За участі наукових організацій планується продовжити вивчення умов праці локомотивних бригад з метою визначення максимально допустимої безперервної їх роботи, та за результатами цих досліджень буде внесено зміни до наказу Укрзалізниці від 10.03.1994 р., № 40-Ц.

У проекті нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт» передбачено не допускати застосування нетипових форм зайнятості (аутсорсинг, аутстафінг, лізинг персоналу) на роботах, пов’язаних з перевезеннями і забезпеченням безпеки руху.

Разом з цим, на окремі вимоги профспілки не отримано належного реагування Укрзалізниці. Позиція Укрзалізниці у питаннях зайнятості працівників не завжди відповідає фактичному стану справ на місцях. До структурних підрозділів доведено завдання щодо скорочення чисельності працівників на 10 % незалежно від зменшення обсягів роботи. Запровадження неповного робочого часу (чотириденний робочий тиждень) неадекватне зменшенню обсягів роботи. Скорочення чисельності працівників та запровадження неповного робочого часу планується навіть у структурних підрозділах залізниць, де чисельність працівників напряму не залежить від обсягів перевезень (дистанції колії, енергопостачання, сигналізації та зв’язку).

Залізницям затверджено контрольне завдання на 2013 рік по середньообліковій кількості працівників звичайної діяльності, яке менше на 50 тис. осіб від розрахованого на обсяг роботи поточного року згідно з нормативами з праці та менше штатної чисельності на кінець року на 30 тис. осіб.

Заплановано зростання фонду оплати праці всього на 4,6 %, що з урахуванням зменшення чисельності працюючих дасть можливість збільшити зарплату на 10 % при зростанні тарифних ставок і посадових окладів працівників на 15,8 %. А це може вплинути на зменшення розміру премій, відміну окремих доплат і надбавок та інше.

Запропоновані Укрзалізницею заходи щодо удосконалення контрактної форми трудового договору не забезпечують приведення контрактів до вимог законодавства України, зокрема ст. 9 КЗпП України.

Немає конкретної відповіді Укрзалізниці з питання порядку доведення структурним підрозділам залізниць фінансово-економічних показників. Перевірки показують, що службами залізниць до структурних підрозділів фінансово-економічні показники доводяться не до початку планового періоду, а значно пізніше, в окремих випадках – по факту після закінчення планового періоду.

Недостатньо обґрунтована позиція Укрзалізниці щодо збереження комп’ютерного формування поїзних бригад.

На місцях часто не виконується Порядок оплати проїзду, затверджений Укрзалізницею, щодо забезпечення проїзними документами працівників з роз’їзним характером роботи, і люди змушені купувати квитки за свої кошти або користуватися квитком форми 4 для власних потреб.

 

Рада профспілки

п о с т а н о в и л а:

1. Запропонувати Укрзалізниці вжити заходів щодо виконання в повному обсязі вимог профспілки.

2. Доручити президії Ради профспілки, комітетам профспілки всіх рівнів здійснювати постійний контроль за реалізацією вимог профспілки до повного їх виконання.

3. Звернути увагу керівництва Укрзалізниці та залізниць на необґрунтованість доведення структурним підрозділам залізниць завдань щодо скорочення чисельності працівників на 10 % та запровадження неповного робочого тижня (чотириденний робочий тиждень).

4. Запропонувати начальникам залізниць:

4.1. рішення про зменшення чисельності працівників приймати конкретно по кожному структурному підрозділу з урахуванням обсягів роботи та змін в організації виробництва, попередивши про це профспілкові комітети відповідно до ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та пункту 5.10 Галузевої угоди;

4.2. запровадження неповного робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень) проводити лише за наявності змін в організації виробництва і праці, техніко-економічного обґрунтування та з додержанням вимог статей 32 і 56 КЗпП України;

4.3. проводити перепідготовку вивільнюваних у ході змін в організації виробництва і праці працівників та їх працевлаштування на роботу, яка відповідала б їх кваліфікаційно-освітньому рівню, в межах залізничного вузла.

5. Запропонувати Укрзалізниці:

5.1. вжити заходів щодо збільшення обсягів перевезення вантажів і пасажирів залізничним транспортом;

5.2. вжити заходів щодо посилення контролю за дотриманням трудового законодавства на залізницях, підприємствах і в організаціях залізничного транспорту;

5.3. робочій комісії Укрзалізниці повернутися до аналізу запровадження контрактної форми трудового договору на залізничному транспорті та її відповідності вимогам трудового законодавства, розглянути пропозиції Ради профспілки з цього приводу, а за наявності розбіжностей вдатися до послуг незалежних експертів;

5.4. детально проаналізувати ефективність комп’ютерного формування поїзних бригад з урахуванням пропозицій начальників поїздів та провідників пасажирських вагонів, розглянути можливість збереження складу поїзних бригад при комп’ютерному відборі поїздів (рейсів);

5.5. разом із залізницями удосконалити Порядок оплати проїзду працівників залізничного транспорту за службовими потребами, виключити при цьому можливість придбання проїзних документів працівниками за свої кошти.

6. Головам первинних профорганізацій:

6.1. ініціювати внесення доповнень до колективних договорів щодо надання додаткових відпусток та запровадження надбавок працівникам, які за результатами атестації робочих місць зайняті у важких і шкідливих умовах праці, але їх професії не включено до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р., № 1290;

6.2. про всі випадки придбання працівниками квитків за власні кошти для проїзду за службовими потребами, особливо при роз’їзному характері роботи, інформувати начальників залізниць і Укрзалізницю для вжиття відповідних заходів.

7. Дорожнім і територіальним комітетам профспілки:

7.1. здійснювати постійний контроль за дотриманням трудового законодавства у структурних підрозділах залізниць, вживати заходів для виконання подань правових і технічних інспекторів праці, притягнення до відповідальності господарських керівників, які порушують трудові права працівників;

7.2. проаналізувати обґрунтованість доведених до структурних підрозділів завдань про скорочення чисельності працівників, запровадження неповного робочого часу. Про всі факти недотримання вимог законодавства з питань зайнятості працівників інформувати Укрзалізницю та Раду профспілки.

8. Враховуючи, що відповідь Мінінфраструктури на вимоги профспілки до Кабінету Міністрів України не вирішує зазначених у вимогах проблем, а також недодержання встановлених законодавством термінів розгляду вимог профспілки, вступити у колективний трудовий спір з Урядом України.

Затвердити склад примирної комісії від профспілки у складі президії Ради профспілки.

9. Контроль за виконанням цієї постанови здіснює керівництво Ради профспілки.