Про проект закону реєстр. № 2983
 
Шановний Володимире Борисовичу!

Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок розглянуто проект Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (реєстр. №  2983) та повідомляється, що професійні спілки виступають категорично проти зазначеного законопроекту.

Прийняття проекту у запропонованій редакції створить умови для ослаблення автономії профспілок, встановленої міжнародним правом, Конституцією і законодавством України, ліквідації захищеності профспілок, їх організацій та об’єднань від зовнішнього втручання, у т. ч. з боку державних органів.

СПО об’єднань профспілок виступає проти прийняття зазначеного Закону і розцінює цей проект як спробу поставити найбільш представницькі організації громадянського суспільства під повний контроль держави.

З незрозумілих причин законопроект, який істотно порушує правові засади діяльності профспілок як організацій громадянського суспільства, підриває демократичні засади їх діяльності, передано на розгляд Комітету з питань промислової політики та підприємництва, як головного виконавця.

Щодо окремих положень законопроекту слід зауважити наступне. Законопроектом вводяться жорсткі норми щодо порядку утворення профспілок, їх об’єднань. Змінено не тільки назву статті 16 «Легалізація профспілок, їх об’єднань» на «Порядок утворення профспілок, їх об’єднань», а й відміняються положення щодо повідомної легалізації профспілкових організацій. Тобто запроваджуються норми щодо ведення жорсткого контролю держави над діяльністю профспілок.

Статтею 2 Конвенції МОП про свободу асоціації та захист права на організацію № 87 (далі – Конвенція) визначено право на створення на свій вибір організації без попереднього на те дозволу, а також право вступати в такі організації з єдиною умовою підлягання їх статутам.
Попри зазначені правила у статті 16 Закону змінюється порядок утворення профспілок та їх організацій.

Конвенцією передбачено, що організації працівників мають право організовувати свій апарат і свою діяльність і формулювати свою програму дій. Державна влада утримується від будь-якого втручання, здатного обмежити це право або перешкодити його законному здійсненню. Організації працівників не може бути підпорядковано умовам, здатним перешкодити застосуванню положень статей 2, 3 та 4 Конвенції.

Надання права уповноваженим органам створювати організації профспілки позбавляє права членів профспілки на створення первинних організацій, тобто підриває засади внутріспілкової демократії.

Одночасно проектом запроваджується зміна порядку набуття профспілковими організаціями статусу юридичної особи (з моменту їх державної реєстрації, а не з моменту затвердження статуту), що є прямим порушенням Конвенції.

Передбачена статтею 21 проекту вимога про надання персональних відомостей про засновників профспілки  (ім’я, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код – для юридичної особи) є прямим порушенням положень статей 2, 3 ,4 Конвенції.

Що стосується обов’язкового ведення реєстру осіб, які брали участь в установчому з’їзді (конференції), установчих або загальних зборах членів профспілки, їх об’єднань вважаємо, що зібрані у ньому дані щодо паспорту кожного учасника та їх реєстраційних номерів облікової картки платників податків також не відповідають вимогам Конвенції та суперечать Закону України «Про захист персональних даних».

Крім того, СПО об’єднань профспілок категорично заперечує проти приписів статті 33 проекту, що суперечать частині третій статті 2 Закону України «Про громадські об’єднання» та п.2 частини шостої статті 11 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Разом з тим, законопроектом передбачено перереєстрацію усіх профспілкових організацій (які наразі вже зареєстровані) та збільшення терміну такої реєстрації до ЗО днів, що не тільки ускладнить роботу профспілок, їх об’єднань й профспілкових організацій усіх рівнів, але й разом з іншими новаціями є свідченням «специфічного» ставлення держави до об’єднань працівників.

Отже, запропоновані проектом зміни до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон) прямо суперечать вимогам зазначеної Конвенції.

Враховуючи, що на сьогодні питання реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських об’єднань вже врегульовано, то запропоноване штучне реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань шляхом об’єднання реєстрації вищезазначених суб’єктів в один реєстр, на нашу думку, не може бути доцільним з різних причин, головною з яких є різні завдання та цілі діяльності цих суб’єктів.

Таким чином, прийняття законопроекту у внесеній редакції призведе до прямого порушення ратифікованої Україною Конвенції Міжнародної організації праці № 87, Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших актів міжнародного права.
Це прямо порушує принцип верховенства права, встановлений Конституцією України, демократичні засади побудови і діяльності профспілок та підриває курс на європейську інтеграцію України.

Просимо Вас, шановний Володимире Борисовичу, не ставити в графік розгляду сесії Верховної Ради України зазначений законопроект, дати доручення експертам секретаріату Верховної Ради України провести його оцінку на предмет відповідності нормам Міжнародної організації праці, інших актів міжнародного права та забезпечити громадське обговорення з професійними спілками.

З повагою
Г.Осовий, Голова СПО об’єднань профспілок

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України підтримує це звернення керівника Спільного представницького органу об’єднань профспілок до Голови Верховної Ради України.