На звернення делегатів VI з’їзду профспілки залізничників і транспортних будівельників України до Президента України щодо збереження у сфері управління Міністерства інфраструктури транспортних вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, повідомляємо.

 

Транспортні вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації передані до сфери управління відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р., № 1191 “Деякі питання управління вищими навчальними закладами”, яке прийнято на виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 р., № 504, і передбачає централізацію управління вищими навчальними закладами.

Враховуючи економічну ситуацію та необхідність оптимізації фінансування підготовки висококваліфікованих кадрів, Міністерство вважає, що передача вищих навчальних закладів Мінінфраструктури є доцільною, оскільки сприятиме створенню належних умов управління системою вищої освіти з метою дотримання єдиних державних вимог щодо якості підготовки фахівців і здійснення єдиних підходів у плануванні, організації, мотивації та контролю за якістю діяльності системи підготовки фахівців з вищою освітою, ефективного використання ресурсів, консолідації наукового потенціалу та оптимізації, підвищення ефективності та результативності витрат на розроблення та реалізацію наукових та науково-технічних проектів.

Метою Міністерства є не руйнування, а підвищення статусу галузевих вищих навчальних закладів, у тому числі транспортної галузі, до рівня найкращих університетів і коледжів України, забезпечення їх реальною автономією, зокрема фінансовою, поліпшення рівня наукових досліджень, практичної підготовки фахівців.

Крім того, централізація управління вищими навчальними закладами відповідає європейським вимогам і досвіду, де управління вищою освітою здійснюється виключно відповідними міністерствами освіти і науки, а підготовку кадрів-залізничників здійснюють технічні університети, коледжі.

Необхідно також зазначити, що з 2002 року після прийняття Закону України “Про вищу освіту” до компетенції Міністерства освіти і науки, молоді та спорту відноситься більшість управлінських функцій, зокрема визначення переліку спеціальностей та змісту освіти, здійснення ліцензування та акредитації, надання грифів підручникам і посібникам, погодження статутів і правил прийому, погодження призначення керівників вищих навчальних закладів, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, формування нормативно-правової бази вищої школи.

Інші міністерства, які мали у своєму підпорядкування вищі навчальні заклади, здійснювали лише їх фінансування та брали участь у формуванні державного замовлення на підготовку кадрів.

Тому логічним актом завершення процесу централізації управління є передача відомчих вищих навчальних закладів до сфери управління МОНмолодьспорту.

Міністерство готове продовжити роботу з розвитку системи підготовки фахівців для транспортної галузі України. Передача до сфери управління МОНмолодьспорту вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації змінює лише суб’єкт управління та фінансування. Система вищої освіти, що базується на засадах співпраці галузевих, у тому числі транспортної галузі, підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів, система їх кадрового забезпечення, обсяг та джерела фінансування не змінюватимуться, що забезпечить ступеневість вищої освіти та надасть змогу підвищити якість підготовки кадрів для усіх галузей економіки.

Міністерство вважає, що підготовка фахівців у вищих навчальних закладах залізничного спрямування повинна здійснюватись за замовленням Мінінфраструктури та на підставі угоди між вищими навчальними закладами та Мінінфраструктури як головним замовником підготовки фахівців для галузі, таким чином буде реалізовано співпрацю вищого навчального закладу з роботодавцем у питаннях практичної підготовки, надання баз практик, створення кафедр на виробництві, працевлаштування тощо.

 

На сьогодні Міністерством проведено комплекс заходів щодо передачі вищих навчальних закладів, які зазначені у розпорядженні Кабінету Міністрів України. Зокрема, проведено наради та укладено додаткові угоди з керівниками вищих навчальних закладів, внесено зміни до статутів, підготовлено проекти державного замовлення на підготовку фахівців та актів прийому-передачі.

З повагою
перший заступник Міністра Є.М. Суліма