Зазначено, що у 2012 році залізничний транспорт працював у складних економічних умовах, пов’язаних з падінням обсягів перевезень. Так, залізничним транспортом перевезено вантажів на 2,5 % менше звіту 2011 року. Такий самий відсоток падіння (2,5 %) і вантажообігу. Обсяг транзитних перевезень зменшився проти звіту 2011 р. на 17,8 %, а пасажирообіг – на 2,6 %.

Доходи від звичайної діяльності збільшилися на 1,5 %, але планове завдання щодо отримання доходів не виконано на 781,8 млн грн. За підсумками діяльності залізниць у 2012 році за рахунок економії витрат отримано чистий прибуток у сумі 431,5 млн грн.

На реалізацію норм Галузевої угоди залізницями спрямовано коштів на суму майже 4,4 млрд грн., що на 360 млн грн. більше, ніж у попередньому році. З них на виплату щомісячної надбавки за вислугу років – 1,5 млрд грн., надбавок і доплат до тарифних ставок і посадових окладів – 959 млн грн., матеріальної допомоги на оздоровлення – 347,6 млн грн., грошової допомоги при звільненні на пенсію – 212,4 млн грн., додаткові відпустки – 222,6 млн грн., компенсацію за роз’їзний (пересувний) характер роботи – 219,4 млн грн., медичне страхування працівників та пенсіонерів – 152,4 млн грн., фінансування заходів з охорони праці – 334,1 млн грн.

Протягом 2012 року підвищення працівникам галузі тарифних ставок і посадових окладів здійснювалося двічі і склало загалом 10,3 %.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника основної діяльності залізничного транспорту за 2012 рік склала 3759,2 грн. і зросла проти 2011 року на 473,2 грн., або на 14,4 %.

Працівникам відшкодовується 50 % розміру страхових внесків на добровільне медичне страхування, забезпечено добровільне медичне страхування пенсіонерів у галузевих закладах охорони здоров’я.

Керівництвом Укрзалізниці прийнято рішення про виплату винагороди за підсумками роботи за 2012 рік у розмірі 50 % тарифної ставки, посадового окладу.
Залізничникам встановлювалися доплати і надбавки згідно з додатком до Галузевої угоди, виплачувалася одноразова матеріальна допомога при звільненні вперше на пенсію, при поверненні на роботу після строкової служби в Збройних силах України, на оздоровлення та інші.

Працівники користувалися правом на безоплатний проїзд залізничним транспортом за особистими потребами, їм надавалися додаткові відпустки за стаж роботи у галузі, ненормований робочий день, особливий характер роботи тощо.


Надавалася матеріальна допомога ветеранським організаціям, пенсіонери-залізничники отримували матеріальну та іншу підтримку.

На виконання своїх зобов’язань за Галузевою угодою Рада профспілки сприяла Укрзалізниці у вирішенні питань збереження зайнятості працівників в умовах реформування галузі, зміцнення трудової і технологічної дисципліни, забезпечення безпеки руху, конструктивно співпрацювала з Укрзалізницею щодо опрацювання проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з реформуванням галузі.

Правовою і технічною інспекціями праці Ради профспілки здійснювався громадський контроль за дотриманням на залізничному транспорті трудового законодавства та законодавства з охорони праці, виконанням умов Галузевої угоди та колективних договорів, надавалася безоплатна юридична допомога працівникам.

За рік правовою інспекцією праці Ради профспілки перевірено 795 структурних підрозділів залізниць, підприємств і організацій залізничного транспорту, в результаті чого виявлено 5,4 тис. порушень. На їх усунення роботодавцям спрямовано 698 подань.

За результатами виконання подань правових інспекторів праці Ради профспілки поновлено на роботі 6 осіб, змінено формулювання причин звільнення 11 осіб, поновлено на роботі при незаконному переведенні на іншу роботу – 4 осіб. Скасовано 361 наказ роботодавців, виданий з порушенням трудового законодавства. Повернуто працівникам недоплачених або незаконно утриманих коштів на суму 5,9 млн грн.

Технічною інспекцією праці Ради профспілки за цей же час перевірено 873 підприємства, виявлено 7,4 тис. порушень вимог нормативних актів з охорони праці. Роботодавцям спрямовано 600 подань на усунення порушень.

За участі технічних інспекторів праці Ради профспілки проведено 82 спеціальних розслідування нещасних випадків на виробництві. У 1898 випадках технічні інспектори праці брали участь у роботі комісій з перевірки знань посадових осіб з охорони праці.

Завдяки спільній роботі кількість травмованих з інвалідним наслідком зменшилася у галузі на 44 % у порівнянні з 2011 роком.

У результаті спільних зусиль господарських керівників та профспілкових органів у 2012 році в галузевих оздоровчих закладах відновили здоров’я 57,7 тис. працівників, а також організовано відпочинок 30,1 тис. дітей залізничників.

Водночас мали місце ряд недоліків.
У 2012 році Укрзалізницею не забезпечено зростання заробітної плати згідно з темпами, визначеними Генеральною та Галузевою угодами.

Серед галузей економіки України залізничний транспорт за підсумками року перебував на 11-му місці за рівнем заробітної плати працівників, що є вкрай низьким показником для такої важливої галузі.

Незадовільним залишається стан забезпечення працівників форменим одягом. Забезпеченість літніми костюмами працівників, які отримують формений одяг безкоштовно, становить в середньому 33 %, сорочками – 34 %, взуттям – 22 %.

У 2012 р. у фінансових планах залізниць кошти на недержавне пенсійне забезпечення працівників не передбачались, пенсійні внески не перераховувались.
Мають місце випадки невиконання п.п. 3.1.2 та 5.7 Галузевої угоди щодо залучення профспілкових комітетів до вирішення питань реорганізації чи передачі в оренду структурних підрозділів залізниць.

Не завжди забезпечується оплата технічного навчання, яке проводиться в неробочий час (п. 3.2.26 Галузевої угоди).

Залишаються невирішеними проблеми достовірного обліку та оплати роботи надурочно й у вихідні дні. Тільки правовою інспекцією праці Ради профспілки у 2012 році виявлено майже 21 тис. прихованих і неоплачених понаднормових годин роботи.

Укрзалізницею не в повній мірі виконано п. 3.5.1 Галузевої угоди щодо централізованого забезпечення залізниць спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Забезпеченість черевиками становила 58 %, чоботами – 48 %.

Не в повній мірі виконується п. 3.7.13 Галузевої угоди щодо залучення представників профспілки до розробки проектів фінансових планів залізниць в частині виділення коштів на вирішення соціальних питань.

Рада профспілки постановила:

• Зазначити, що зобов’язання сторін за Галузевою угодою в 2012 році в основному виконувалися.

Запропонувати керівництву Укрзалізниці, начальникам залізниць, керівникам підприємств, організацій і установ залізничного транспорту вжити належних заходів для виконання положень Галузевої угоди в повному обсязі, зокрема:

– вжити дієвих заходів щодо зростання заробітної плати залізничників відповідно до темпів зростання, визначених Галузевою угодою;

– налагодити достовірний облік роботи в надурочний час і у вихідні дні та його оплату у повному обсязі;

– залучати профкоми до вирішення питань реорганізації та передачі в оренду структурних підрозділів залізниць;

– забезпечити включення до фінансового плану на 2013 рік та освоєння коштів на недержавне пенсійне забезпечення працівників, сплатити пенсійні внески до ПНПФ «Магістраль» для зарахування на індивідуальні пенсійні рахунки працівників галузі;

– забезпечити працівників форменим одягом, спеціальним взуттям та одягом згідно із затвердженими нормативами.

Запропонувати керівництву Укрзалізниці у зв’язку із невиконанням зобов’язань передати функції придбання, комплектування, видачі та утримання спецвзуття на залізниці і підприємства та вжити невідкладних заходів щодо своєчасного забезпечення працівників галузі спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, притягти до відповідальності посадових осіб, які не забезпечили залізничників спецвзуттям.

Запропонувати начальникам залізниць спільно з дорпрофсожами проаналізувати стан роботи в надурочний час, в святкові і вихідні дні, особливо у локомотивному, колійному, пасажирському господарствах. Вжити заходів з приведення фактичної чисельності працівників до нормативної, розрахованої на обсяг роботи.

Профкомам первинних профорганізацій у своїй роботі керуватися вказівкою Укрзалізниці про недопущення звільнення працівників, які вивільняються в ході реформування галузі, за скороченням чисельності чи штату і спільно з господарськими керівниками вживати заходів для перепідготовки і працевлаштування у галузі вивільнюваних працівників (у межах залізничного вузла).

Дорпрофсожам, теркомам, профкомам первинних профорганізацій при підбитті підсумків виконання колдоговорів аналізувати хід виконання Галузевої угоди на місцях, пропозиції та зауваження з цього приводу надсилати на адресу Укрзалізниці та Ради профспілки.

Запропонувати редакціям газет «Магістраль», «Вісник профспілки», дорожніх видань систематично висвітлювати виконання Галузевої угоди.

Президії Ради профспілки опрацювати пропозиції учасників засідання Ради профспілки та спільно з керівництвом Укрзалізниці затвердити план заходів щодо реалізації критичних зауважень і пропозицій, висловлених учасниками цього засідання Ради профспілки і розглянути їх під час роботи над проектом нової Галузевої угоди (колективного договору).