У заході взяли участь представники профспілок (зокрема, від нашої – правові інспектори праці Ради профспілки Микола Бєльченко та Марина Абрамова), організацій роботодавців, Мінсоцполітики, Держпраці, Держгірпромнагляду та науковці.

За результатами обговорення зазначеного питання учасники «круглого столу» внесли ряд пропозицій щодо забезпечення дотримання трудового законодавства та законодавства про охорону праці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ
«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФСПІЛКАМИ
ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ А ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ,
КООРДИНАЦІЇ РОБОТИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ»

6 березня 2012 року

Учасники круглого столу  відмічають, що в Україні тривалий час відбувається масштабний наступ на права трудящих, що потребує більш активного реагування профспілкових організацій.

 

З розвитком ринкових відносин, свободи підприємництва і послаблення контролю зі сторони держави, набули масштабного поширення нелегальні зайнятість та виплата заробітної плати, зростає кількість порушень прав працівників на безпечні і здорові умови праці, на пільги і компенсації у зв’язку із шкідливими умовами праці. Приховуються факти виробничого травматизму та професійних захворювань.

В Україні під впливом представників бізнесу стримується розгортання ефективної системи органів державного контролю за дотриманням і забезпеченням законних прав і свобод громадян у соціально-трудовій сфері.

Через неодноразове реформування, недостатнє фінансування і кадрове забезпечення не спроможні більш ефективно працювати Держпраці України та її територіальні органи. За даними Міністерства соціальної політики України наявним інспекторським складом Держпраці можна здійснити перевірку роботи існуючої в Україні кількості роботодавців лише 1 раз на 36 років.

Держгірпромнагляд за роки незалежності України проходив структурне реформування 8 разів і почергово підпадав під управління Міністерства праці та Міністерства надзвичайних ситуацій.

Не спостерігаються відчутні результати роботи місцевих державних адміністрацій, які відповідно до статті 119 Конституції України зобов’язані забезпечувати виконання Конституції і законів України, додержання прав і свобод громадян.

Все це негативно позначається на ефективності роботи цих органів виконавчої влади. Як наслідок, якість проведення відповідного нагляду знижується, послабляється контроль за дотриманням законодавства у сфері праці, знижуються рівні безпеки на виробництві і соціального захисту працівників.

В зазначених умовах громадський контроль за додержанням законодавства про працю, який здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про професійні пілки, їх права та гарантії діяльності» і охоплює питання виплати заробітної плати, додержання законодавства про працю, про зайнятість та про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, набуває важливого суспільного значення.

В 2011 році під час перевірок профспілками виявлено 145 432 порушень законодавства про працю, що на 23 986 порушення більше ніж у 2010 році. Кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушено, склала 361 797 особи.

Профспілковими юристами та державними інспекторами праці було проведено 2429 спільних перевірок, що на 280 перевірок більше, ніж у 2010 році.

Технічні інспектори та представники профспілок з питань охорони праці тільки за останній період виявили 275 випадків безпідставних звинувачень потерпілих від нещасних випадків на виробництві та домоглися їх зняття. У 160 випадках відхилено намір роботодавців не пов’язувати такі випадки з виробництвом.

Через порушення вимог з охорони праці за останній рік технічними інспекторами праці профспілок відмовлено у прийнятті в експлуатацію 85 з 1197 нових і реконструйованих виробничих об’єктів. У 2011 році за їх поданнями в провадженні судів було порушено 50 справ, 30 з них вже вирішені на користь працівників.
Водночас непоодинокими є факти перешкоджання законній діяльності професійних спілок щодо виконання ними повноважень з питань здійснення громадського контролю, не виконуються вимоги виборних профспілкових органів щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю та про охорону праці.

У зв’язку з викладеним, учасники круглого столу «Проблемні питання здійснення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю, координації роботи з органами державного нагляду» звертаються

до Кабінету Міністрів України щодо:

•    розробки та затвердження заходів щодо сприяння здійсненню профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю, ефективного поєднання його з державним наглядом та контролем;


•    забезпечення відповідно до статті 13 Закону України «Про професійні пілки, їх права та гарантії діяльності» державного сприяння навчанню профспілкових кадрів, підвищенню рівня їх правових знань в питаннях громадського контролю за застосування законодавства про працю, у тому числі конвенцій МОП, які ратифіковані Україною;

до Міжнародного бюро праці щодо :

•    організації та проведення силами спеціалістів МОП у регіонах України циклу навчальних семінарів з питань практики роботи з організації громадського контролю профспілок за додержанням законодавства про працю в інших країнах;

до обласних, районних, в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій щодо

•    забезпечення виконання вимог статті 119 Конституції України та статті 263 Кодексу законів про працю України, оперативного реагування на звернення профспілкових організацій про факти порушення законодавства про працю і про охорону праці та вжиття заходів щодо їх усунення;

•    сприяння організації регулярного навчання представників роботодавців, громадських інспекторів праці профспілок, уповноважених профспілок з питань охорони праці на відповідній території;

•    включення до регіональних колективних угод відповідних положень про спільні заходи органів влади, роботодавців і профспілок, спрямовані на протидію порушенням законодавства про працю;

до всеукраїнських профспілок, їх організаційних ланок щодо посилення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, у тому числі норм Конвенцій МОП, шляхом:

•    надання принципової правової оцінки діям роботодавців, посадових осіб, які порушують законодавство про працю;

•    оцінки роботи виборних профспілкових органів з питань громадського контролю, виходячи з оцінки стану додержання роботодавцями законних прав працівників, своєчасності та повноти реагування профспілкових представників на їх порушення, фактичного поновлення порушених прав членів профспілок;

•    невідкладного інформування профспілкових органів вищого рівня про порушення законодавства про працю, охорону праці, які потребують їх безпосереднього втручання;


•    обов’язкового інформування органів Держпраці, Держгірпромнагляду про факти порушень, виявлені в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, про охорону праці; за відсутності їх належного реагування – повідомлення органів прокуратури для вжиття ними заходів прокурорського реагування, спрямованих на захист прав працівників;

•    доведення до обласних, районних державних адміністрацій фактів масового порушення трудових прав, вимагання оперативного реагування влади на їх усунення;

•    порушення відповідно до статті 45 Кодексу законів про працю України питання перед власниками або уповноваженими ними органами про розірвання трудового договору з керівниками в разі невиконання ними законодавства про працю і зобов’язань за колективними договорами;

 

•    планування і регулярного проведення спільних з органами Держпраці та Держгірпромнагляду перевірок додержання роботодавцями законодавства про працю та про охорону праці;


•    відновлення роботи правової інспекції праці профспілок, збільшення кількості технічних інспекторів праці у штатах профспілкових органів;

•    зміцнення правових служб профспілок, кваліфіковане поповнення їх штатного складу, в тому числі, молодими спеціалістами, які пройшли підготовку в навчальних закладах профспілок;

•    відновлення у кожній первинній профспілковій організації громадських інспекторів праці;

•    організації на базі профспілкових навчальних центрів регулярного навчання профспілкового активу з питань застосування законодавства про працю та профспілки, про охорону праці, здійснення громадського контролю;

•    забезпечення регулярного інформування членів профспілок з питань конституційних прав та гарантій, методів і форм їх захисту;

•    організації звернень членів профспілок до судів з питань поновлення трудових прав, забезпечення представництва їх інтересів в комісіях по трудових спорах та судах;

•    вжиття організаційних заходів щодо обов’язкового обрання підготовлених представників від профспілок до складу комісій по трудових спорах;

•    систематичного інформування громадськості та органів влади через засоби масової інформації, офіційні веб-сайти профспілок, об’єднань профспілок про факти порушень законодавства про працю, про охорону праці та вжиті заходи щодо їх усунення.