У ході обговорення відзначено, що діюча у Товаристві система не відповідає вимогам сьогодення та меті її впровадження.

Аналіз чинних у регіональних філіях, філіях та структурних підрозділах положень про преміювання за результатами господарської діяльності свідчить, що в кожній філії діє власний підхід у визначенні показників та умов преміювання як за окремими службами, так і за структурними підрозділами.

У кожній регіональній філії розроблено і затверджено Положення про преміювання за виконання виробничих показників роботи для керівників, апарату управління, спеціалістів, фахівців, технічних службовців та робітників. З урахуванням специфіки служб та виробничих структурних підрозділів розроблено відповідні положення, які є додатками до колдоговорів.

Як правило, кількість показників преміювання становить від п’яти до семи, а загальний розмір премії за їх виконання і перевиконання – 40–50%. В усі положення (від регіональної філії до виробничого структурного підрозділу) включено пункт такого змісту: «Премія нараховується у межах фонду оплати праці» та «розмір премії встановлюється в межах виділеного фонду оплати праці». Такі умови призвели до того, що фактично визначення розміру премії перейшло в «ручне управління», а виконання і перевиконання показників і умов має опосередковане значення, тобто здійснюється перерозподіл залишкової частини фонду оплати праці.

В положеннях визначено значну кількість додаткових умов і виробничих недоліків, за які премія не нараховується або зменшується, що не завжди відповідають функціональним обов’язкам. У філії «Українська залізнична швидкісна компанія» такі недоліки складають майже 20 пунктів, у інших – не менше 10, а відсутність чіткого визначення і розподілу дає можливість керівникам і відповідним комісіям застосовувати ці пункти на власний розсуд. Тільки за 2016 рік 124913 працівників, або 41,8 % загальної кількості працюючих було позбавлено преміальних виплат.

Середній розмір премії у 2016 році становить 12 %, а у фонді оплати праці ці витрати складають тільки 6 %. Найнижчий її розмір – на Південно-Західній залізниці (7,8 %), найвищий – на Придніпровській (16,5 %).

Протягом року розмір премії, який виплачувався щомісячно працівникам, знаходився в діапазоні від 0 до 25 %. При цьому в окремі місяці невиплата премії не була пов’язана з невиконанням показників. Навпаки, показники і умови було виконано, а премія не виплачувалась або виплачувалась у незначних розмірах через відсутність необхідних коштів.

Фактично ті колективи, які стабільно і якісно працюють, отримують таку саму премію, як і ті, що допускають неякісні показники. Це, звісно, знижує дієвість матеріального стимулювання, зацікавленість працівника в ефективній роботі… До того ж у деяких положеннях розміри премії за окремими професіями у кілька разів вищі, ніж у працівників основних професій виробничих підрозділів. Таким чином преміювання застосовується як регулятор підвищення рівня оплати праці окремих професій, за якими залізничний транспорт не може конкурувати на ринку праці через низькі тарифні ставки у Товаристві.

Проте у філіях та їх структурних підрозділах, створених у грудні 2015-го та у 2016 році, незважаючи на те, що розміри премії значно вищі, ніж у працівників регіональних філій, і складають від 20 до 80%, а у фонді оплати праці – від 8 до 20 %, існуюча система потребує суттєвого перегляду та вдосконалення з урахуванням функціональних обов’язків, які визначені у положеннях про філії. На сьогодні нарахування і виплата премій здійснюється за тими положеннями, які діяли до створення ПАТ. І хоча минуло більше року, робота з їх зміни, на жаль, проводиться дуже повільно.

З такими підходами система матеріального стимулювання дискредитувала себе, втратила довіру серед працівників, а тому потребує суттєвого вдосконалення. Щоб премія була вагомим важелем у мотивації якісної праці, її розмір повинен складати не менше ніж 50 %.

Крім щомісячного преміювання за основні виробничі результати роботи, для працівників Товариства передбачено заохочувальні виплати і винагороди, закріплені відповідними положеннями, які є додатками до колдоговорів.

Згідно зі статистичними даними, тільки на двох регіональних філіях працює система преміювання за економію палива і електроенергії – Придніпровська залізниця, яка виплатили працівникам 0,9 млн грн. та Львівська – 2,9 млн грн., на Південно-Західній і Одеській такі виплати взагалі не проводились.

Положення про преміювання з фонду майстра застосовується тільки у двох регіональних філіях (Придніпровська та Львівська).

Правлінню ПАТ «Укрзалізниця», департаментам оцінки та мотивації персоналу й економіки, планування та бюджетування «Укрзалізниці» рекомендовано забезпечити підвищення ефективності матеріального стимулювання як одного з основних мотиваційних чинників для продуктивної і якісної праці працівників, передбачити в проекті Положення про оплату праці працівників ПАТ дієвий механізм їх застосування, наповнивши відповідними фінансовими ресурсами. Також запропоновано передбачити у фондах оплати праці витрати на преміювання за результатами виробничої діяльності згідно з діючими Положеннями, щоб після підведення підсумків роботи кожний підрозділ і кожний працівник реально отримали премію в залежності від виконання і перевиконання показників і умов; визначити у проекті положення про преміювання працівників філій найголовніші функціональні показники, але не більше 3–5, встановити таку ж кількість показників, за невиконання чи неякісне виконання яких премії не виплачуються або їх розмір може зменшуватися до 50 %. Крім того, слід розглянути питання ефективності матеріального стимулювання за ресурсозбереження та запровадити дієвий механізм поліпшення цієї роботи, а в Положенні про стимулювання за економію матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів передбачити направлення не менше 50 % вартості заощаджених коштів на преміювання причетних працівників.

Світлана АНІСІМОВА, завідувач відділу економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки