ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СЬОГОДЕННЯ


18 травня 1918 року Рада Народних Комісарів видала декрет “Про створення інспекції праці”.


 У декреті проголошувалося, що інспекція праці має на меті охорону життя, здоров’я і праці всіх осіб, зайнятих якою б то не було господарською діяльністю…


На інспекцію покладалося спостереження і контроль за втіленням у життя декретів, постанов, ухвал тощо в області охорони інтересів людини праці, а також безпосереднє вживання необхідних заходів з охорони життя і здоров’я працівників на виробництві.


 Інспекція праці перебувала у віданні Наркомату праці і його місцевих органів. Інспектори праці одержали право притягувати порушників до суду, а також накладати штрафи.


Було створено інспекцію праці і на залізничному транспорті, її штат на 1 січня 1921 року налічував 250 осіб. У цьому ж році профспілка залізничників добилася від МШС виділення 5 % коштів на охорону праці.


5 січня 1923 року було затверджено “Положення про технічного інспектора шляхів сполучення”. До цього часу штат співробітників був укомплектований на 90 %. Фахівців не вистачало. У штаті технічної інспекції було тільки 36 осіб з вищою освітою. Але, незважаючи на це, в 1923 році фахівцями інспекції шляхів сполучення було розглянуто 18492 скарги, взято участь у розслідуванні 599 нещасних випадків та  708 аварій.


 У лютому 1924 року було проведено першу галузеву нараду технічної інспекції шляхів сполучення, у 1924–1925 роках – організовано перші курси технічної інспекції праці, в 1931 році створено інститут громадських інспекторів охорони праці, а у 1933 році технічна інспекція на залізничному транспорті була передана у віддання ЦК профспілки залізничного транспорту і транспортного будівництва.


Підпорядкування технічної інспекції профспілкам дало на той час певні позитивні наслідки. Профспілки мали великі фінансові можливості щодо забезпечення необхідних умов та оплати праці інспекторів. Вони законодавчо були наділені функцією нагляду й контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, досить великими правами впливу на господарських керівників – аж до звільнення їх із посад. Це давало інспектору можливість відчувати себе захищеним, діяти принципово і впевнено.


У січні 1959 року в штат дорожніх комітетів залізниць МШС СРСР, у тому числі і залізниць України, було введено посади головних технічних інспекторів праці.


 Пройшовши непростий шлях становлення і розвитку, технічна інспекція праці ЦК профспілки залізничного транспорту і транспортного будівництва, а з квітня 2002 року – технічна інспекція праці Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України на всіх етапах своєї історії стояла на сторожі збереження найціннішого – життя та здоров’я працівників.


Протягом шести десятиліть профспілкова інспекція успішно поєднувала зазначену захисну функцію з виконанням повноважень державного нагляду за охороною праці.


Ветеранами технічної інспекції праці ЦК профспілки залізничного транспорту і транспортного будівництва на залізницях України були технічні інспектори праці Заблоцький Ф.І., Плаксієнко Е.Н., Васильєв В.І., Іщенко А.П., Міненков Ю.В., Кашлик О.С., Лященко О.Г., Мельничук В.Г., Панібратцев В.П., Тютюнник В.В., Поліщук П.П., Скалозуб А.Ф., Танцюра О.Т., Ткаченко М.Ю., Сергієнко Г.П.


Після передачі з 1994 року цих повноважень спеціально створеному центральному органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці  технічні інспектори праці Ради профспілки продовжували, а Лященко О.Г. та Голованюк М.О спільно з відновленою технічною інспекцією Ради профспілки на залізницях та профспілковим активом і сьогодні продовжують виконувати дуже важливу для працівників залізничного транспорту і транспортних будівельників України місію щодо захисту їхніх прав на належні та безпечні умови праці.


На сьогодні технічна інспекція праці Ради профспілки, керуючись Законом України «Про охорону праці», Положенням про технічну інспекцію праці Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України, бере активну участь у здійсненні громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, створенні безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах залізничного транспорту України.


З 2002 року у виконавчому апараті Ради профспілки створено відділ охорони праці, а у всіх дорожніх та більшості територіальних профспілкових організацій введено посади технічних (головних технічних) інспекторів праці, загальна кількість яких становить 21 особу.


Протягом десятиріччя технічною інспекцією праці Ради профспілки здійснено більш як 7,5 тис. перевірок з охорони праці на 3720 підприємствах (у структурних підрозділах). При цьому виявлено 65 тис. порушень вимог нормативних актів з охорони праці, роботодавцям внесено 4536 висновків та подань щодо їх усунення.


Взято участь у спеціальному розслідуванні 2022 нещасних випадків, тільки в 2012 році вони домоглися зняття безпідставних звинувачень потерпілих у 9 випадках, у роботі комісій з прийняття в експлуатацію 1623 нових і реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення.


Призупинялась експлуатація 2624 виробничих об’єктів, машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, підготовлено до розгляду виборними профспілковими органами дорожніх та територіальних комітетів профспілки 1400 питань з охорони праці.


За участю технічних (головних технічних) інспекторів праці в 2012 році проводилось формування та укладення 208 колективних договорів та угод на підприємствах і в структурних підрозділах галузі, розглянуто 815 звернень членів профспілки, з яких 735 вирішено позитивно.


За результатами проведених перевірок технічною інспекцією праці Ради профспілки виявлено факти недоплати працівникам за час проходження технічного навчання, медичної комісії, роботи у важких і шкідливих умовах праці, керівництво стажуванням з охорони праці, відсутності забезпечення молоком тощо. Загалом за підсумками роботи технічної інспекції праці Ради профспілки у минулому році працівникам повернуто коштів на суму 153,5 тис. грн.


Технічною інспекцією праці Ради профспілки здійснюється постійний контроль за виконанням постанов президії Ради профспілки «Про стан охорони праці в структурних підрозділах господарства будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд», «Про стан утримання житлових (турних) вагонів виробничо-побутового призначення в колійному господарстві», «Програми з приведення до належного стану будинків відпочинку локомотивних бригад локомотивного господарства залізниць України», станом роботи залізниць з реалізації «Плану заходів з ремонту та будівництва санітарно-побутових приміщень на лінійних станціях залізниць України», наданням працівникам пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, станом забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними і знешкоджувальними засобами відповідно до нормативів.  


У зв’язку з оголошенням Міжнародною Організацією Праці 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці технічною інспекцією праці Ради профспілки разом з Укрзалізницею щороку в останню неділю квітня починаючи з 2003 року проводяться заходи з нагоди «Тижня охорони праці».


В період проведення Тижня охорони праці на залізницях, у структурних підрозділах та на підприємствах залізничного транспорту проводяться селекторні наради, зустрічі представників роботодавців і технічних інспекторів праці Ради профспілки  з трудовими колективами, семінари, огляди-конкурси з охорони праці, підбиття їх підсумків з визначенням і заохоченням кращих трудових колективів та керівників підприємств, голів первинних профорганізацій за активну участь у заходах, присвячених Дню охорони праці, круглі столи, дискусії, вікторини, весняні огляди охорони праці, відвідування та надання матеріальної допомоги сім’ям осіб, які загинули на виробництві, тощо.


Починаючи з 2010 року технічною інспекцією праці Ради профспілки виконується  кропітка  робота щодо оформлення матеріалів для отримання потерпілими страхових виплат за нещасними випадками на виробництві. До Страхової компанії технічними інспекторами праці направлено за 2010–2012 роки  матеріали на виплату страхових коштів за 414 випадками. Станом на 13 травня 2013 року за всіма цими випадками потерпілим та сім’ям загиблих виплачено 1,7 млн грн., у т. ч. 354 тис. грн. – за випадками з тимчасовою втратою працездатності, 1,0 млн грн. – за нещасними випадками з інвалідним та 336 тис. грн. – зі смертельним наслідками.


Технічною інспекцією праці Ради профспілки встановлено постійний контроль за виконанням та відрахуваннями залізницями, підприємствами залізничного транспорту коштів на реалізацію комплексних заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також за цільовим їх використанням в обсягах, передбачених законодавством.


Так, витрати коштів на реалізацію заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за 12 місяців 2012 року складають 333,8 млн грн. у т. ч. на заходи за колективними договорами – 285,4 млн грн, зокрема, по залізницях: Донецька – 65,7 (65,7); Львівська – 40,0 (36,5); Придніпровська – 53,4 (45,6); Одеська – 74,8 (48,3); Південно-Західна – 52,4 (48,1); Південна – 47,5 (41,2).


Заходи у сфері охорони праці, вжиті Укрзалізницею, залізницями, їх структурними підрозділами та підприємствами залізничного транспорту разом з технічною інспекцією праці Ради профспілки, дорожніми, територіальними та первинними профспілковими організаціями  призвели до зниження у 2012 році кількості нещасних випадків на виробництві в порівнянні з 2011 роком на 18,7 %, у т. ч травматизму зі смертельним наслідком – на 5,8 %.


Останні 10 років технічна інспекція праці Ради профспілки здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.


Технічні інспектори праці на основі предметних знань, компетентності, професіоналізму, набутого досвіду здійснюють захист законних прав найманих працівників на здорові, безпечні умови праці, відстоюють законні інтереси осіб, які потерпіли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.


Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України щиро вітає з цією подією ветеранів технічної інспекції, які перебувають на заслуженому відпочинку, та усіх профспілкових працівників, які на посадах технічних інспекторів праці докладають чималих зусиль щодо належного захисту конституційних прав членів профспілки.