1. Підвищити тарифні ставки і посадові оклади працівникам Товариства (крім вищого керівництва) з 1 квітня 2019 року не менше ніж на 25 %.

Відповідь АТ «Укрзалізниця»


Консолідований фінансовий план АТ «Укрзалізниця» на 2019 рік затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6.03.2019 р., № 133-р. Одним із джерел збільшення доходної частини у фінплані є індексація тарифів на вантажні перевезення з квітня 2019 року на 14,2 % – на рівень індексу цін виробників промислової продукції за 2018 рік.


За рахунок індексації тарифів на вантажні перевезення є можливість у 2019 році порівняно з 2018-м направити на збільшення доходів працівників суму близько 2,5 млрд грн.


Враховуючи те, що запровадженою системою оплати праці вже визначено основні принципи оплати, міжрозрядні та міжпрофесійні співвідношення та рівні управління, одним із подальших пріоритетних напрямів досягнення поставленої мети є підвищення ефективності системи матеріального стимулювання за виконання виробничих показників, що дозволить посилити залежність розміру премії від результатів діяльності. Для цього планується:


– визначити політику преміювання в Товаристві для різних категорій: працівників, задіяних у ремонті, експлуатації; інженерно-технічних працівників виробничих підрозділів, служб та інших структурних підрозділів регіональних філій, філій тощо;
– переглянути в найкоротший строк діючі у філіях, регіональних філіях та їхніх підрозділах положення про преміювання щодо вдосконалення системи показників (у разі необхідності) та застосування єдиного підходу до встановлення максимального розміру премії залежно від покращення експлуатаційної роботи та фінансових результатів діяльності;
– виплату премії здійснювати відповідно до діючих у філіях, регіональних філіях та їхніх підрозділах положень у розмірі досягнутого права залежно від рівня виконання конкретних виробничих показників;
– запровадити практики змагання та подальшого заохочення працівників кращих підрозділів за результатами роботи у кварталі, півріччі тощо.


Це дозволить сформувати прозору та зрозумілу систему преміювання в АТ «Укрзалізниця», забезпечити взаємозв’язок заробітної плати із результатами праці, посилити відповідальність за результати роботи та зацікавленість працівників у підвищенні ефективності та результативності роботи, збільшити середній розмір премії у Товаристві до 50 %. Таким чином, покращення показників роботи та фінансового результату сприятиме підвищенню заробітної плати працівників.


Усвідомлюючи важливість зазначеної вище роботи, просимо долучитися до розробки та запровадження єдиної політики преміювання в АТ «Укрзалізниця».

Коментар Ради профспілки


У пункті 3.2.2 Галузевої угоди чітко визначено: «Здійснювати підвищення заробітної плати шляхом перегляду тарифних ставок і посадових окладів зі збереженням міжрозрядних та міжпрофесійних співвідношень, але не рідше одного разу на рік».

Про реалізацію цієї норми Галузевої угоди профспілка і намагалась весь цей час визначитись з керівництвом АТ «Укрзалізниця».


На різних рівнях переговорів, які тривали чотири місяці, робочими групами було досягнуто домовленості, що тарифні ставки і посадові оклади необхідно збільшувати, а перший етап здійснити після індексації тарифів на вантажні перевезення – з 1 квітня 2019 року. На зустрічі, яка відбулася 13 лютого 2019 року між Головою правління Є.Кравцовим, Головою профспілки В.Бубняком та головами дорожніх профспілкових організацій, наміри щодо підвищення тарифних ставок і посадових окладів з 1 квітня п. р. було підтверджено. На всіх рівнях керівниками Товариства ця інформації оприлюднювалась, у тому числі у засобах масової інформації.


На засіданні Ради профспілки 28 березня 2019 року директором з економіки і фінансів А.Рязанцевим було спростовано наміри керівництва Товариства про підвищення тарифних ставок і посадових окладів з 1 квітня п. р., з посиланням на те, що АТ «Укрзалізниця» не має можливості для підвищення тарифних ставок і окладів, а від індексації тарифів може направити лише 2,5 млрд грн., причому буде розглядати таку можливість за рахунок впровадження додаткового преміювання для окремих категорій працівників гостродефіцитних професій.


Звертаємо Вашу увагу на те, що озвучене рішення порушує пункт 3.2.2 Галузевої угоди. На вдосконаленні і підвищенні ефективності матеріального стимулювання профспілка наполягала ще у 2017 році, коли на засіданні президії 30.03.2017 р. це питання розглядалося, а правлінню Товариства було запропоновано його врегулювати в Положенні про оплату праці та забезпечити відповідним фінансуванням. Матеріальне стимулювання є частиною системи оплати праці, причому додатковою, а не основною заробітною платою, до якої належать тарифні ставки і посадові оклади.


Тож така непослідовна і суперечлива заява викликала непорозуміння у представників трудових колективів, які і сформували Вимоги до керівництва «Укрзалізниці», щоб отримати офіційну відповідь на всі соціально значущі для працівників і трудових колективів питання.


У погодженому Наглядовою радою та затвердженому Кабінетом Міністрів України 6.03.2019 р. консолідованому фінансовому плані АТ «Українська залізниця» на 2019 рік передбачено зростання фонду оплати праці на 13,6 % або на 4,6 млрд грн., у тому числі 4 млрд грн. – для працівників. Тому залишається незрозумілим озвучені 2,5 млрд грн. і те, що у фінплані ці цифри не збігаються.


Виконання пункту 3.2.2 Галузевої угоди залишається відкритим без конкретних зобов’язань щодо його виконання у 2019 році з боку АТ «Укрзалізниця».

 


4. Не провадити протягом 2019 року скорочення чисельності працівників у Товаристві з причини відсутності належного контингенту працівників на обсяг виконуваних робіт.

Відповідь АТ «Укрзалізниця»


Частиною третьою ст. 64 Господарського кодексу України закріплено право власника або уповноваженого ним органу на визначення чисельності працівників і штатного розпису.


Відповідно до Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 938), Товариство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань, самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику.


Відповідно до ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» (зі змінами), зменшення чисельності працівників Товариства протягом 2019 року згідно із затвердженим фінансовим планом не відповідає поняттю «масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця».


Скорочення чисельності або штату (у разі його здійснення) буде відбуватися виключно відповідно до законодавства України. Пропонуємо заздалегідь долучитися до розробки програми відповідно до п. 5.10 Галузевої угоди, що в разі можливого скорочення персоналу забезпечить соціальну підтримку цих працівників.
Основою належного економічного росту підприємства є утримання достатньої для виконання необхідного обсягу робіт чисельності працівників, що, у свою чергу, підвищує якість життя працівників, зокрема рівень оплати і мотивації праці, та відповідно забезпечує закріплення кваліфікованих кадрів.


Необхідна чисельність працівників, їх професійний і кваліфікаційний склад визначається за відповідними вихідними даними, зокрема виробничою програмою, структурою робіт, нормами виробітку і часу, запланованим підвищенням продуктивності праці. Встановлення чисельності працівників підрозділів Товариства здійснюється з урахуванням обсягів роботи, структурних перетворень, змін в організації виробництва і праці тощо. Слід зазначити, що за звітними даними 2018 року спостерігається падіння обсягів перевезень. Так, виконання плану приведеної продукції склало 97,4 %, порівняно з 2017 роком падіння обсягів перевезень склало 1,1 %, у той час як до 2017 року цей показник становив 9,54 %.


Необхідно також враховувати постійне запровадження та оновлення автоматизованих робочих місць, автоматизованих систем управління, програмно-апаратних комплексів та повну зайнятість працівників при зміні технологічних процесів на малодіяльних дільницях виробництва чи відсутність окремих функцій та видів робіт. При цьому створення нових поколінь матеріалів, техніки, технологій, інформаційних і діагностичних систем, способів зв’язку, методів навчання змінює організацію робочого процесу, фактори впливу на терміни виконання робіт, форми розподілу й кооперації праці.


Крім цього, з початку 2018 року регіональні філії працюють згідно із системою щомісячного планування добору персоналу. Враховуючи потребу в персоналі, обсяги роботи та фінансові можливості, кожний виробничий структурний підрозділ формує план потреби в персоналі, який розглядається (коригується) та затверджується керівником регіональної філії. З метою залучення персоналу до АТ «Укрзалізниця» ведеться активна робота з оприлюднення вакантних посад Товариства та застосування нових мотиваційних інструментів. У планах добору персоналу відображається потреба саме в працівниках за основними залізничними та гостродефіцитними професіями.


Водночас повідомляємо, що на підтримку рішення профспілки залізничників і транспортних будівельників України щодо посилення громадського контролю на всіх рівнях за використанням робочого часу працівників та його оплатою і проведення 2019 року під гаслом «Відпрацьованому часу – гарантовану оплату!» Товариством продовжено роботу щодо вдосконалення методів достовірного обліку і регулювання робочого часу та часу відпочинку працівників галузі.


Так, вказівкою від 15.03.2019 р., № ЦЦУП-10/443 було зобов’язано керівників департаментів, регіональних філій, філій та їхніх структурних, виробничих підрозділів постійно забезпечувати:


– у статистичній звітності достовірний облік та відповідність між звітами щодо використання робочого часу працівників у тис. год. та його оплати в тис. грн.;
– порядок запровадження режимів робочого часу і часу відпочинку закріплювати в колективних договорах, правилах внутрішнього трудового розпорядку, графіках змінності відповідно до законодавства про працю;
– складання графіків роботи та відпочинку з дотриманням вимог трудового законодавства, галузевих нормативних документів щодо тривалості робочого часу та особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників;
– контроль за неухильним дотриманням затверджених графіків роботи працівників, у тому числі індивідуальних (для працівників локомотивних, поїзних бригад тощо). У разі відхилення від затверджених графіків роботи з об’єктивних причин здійснювати їх регулювання з дотриманням законодавчих норм залежно від фактично відпрацьованого часу.

Коментар Ради профспілки


Щодо реалізації п. 5.10 Галузевої угоди та «цинічної» пропозиції «Укрзалізниці» завчасно долучитися профспілці до розробки програми соціальної підтримки працівників, які потрапляють під скорочення, зауважуємо, що саме Рада профспілки листом від 8.02.2019 р., № 76/03 ініціювала невідкладно розпочати переговори з метою розробки та затвердження програми виплати одноразової грошової допомоги працівникам АТ «Укрзалізниця», які надали згоду на припинення трудового договору за угодою сторін до ухвалення рішення про скорочення.


Згодом, у рамках роботи над цією програмою, уповноваженими представниками сторін соціального діалогу саме Рада профспілки розробила та направила на опрацювання директору з управління персоналом та соціальної політики АТ «Укрзалізниця» Є.Козаку проект такої програми з відповідними розрахунками виплат залежно від стажу роботи в галузі працівників, посади яких підпадають під скорочення.


Наголошуємо, що відповідне управлінське рішення щодо остаточного підписання та запровадження цієї програми не було прийнято саме «Укрзалізницею».

5. Прискорити роботу над проектом Колективного договору між АТ «Укрзалізниця» та Спільним представницьким органом профспілок.

Відповідь АТ «Укрзалізниця»


Робота над проектом Колективного договору та додатками до нього ведеться відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».


Нагадаємо, що всі напрацювання до проекту Колективного договору прийнято за основу на засіданні Спільної робочої комісії в червні 2018 року. Під час її роботи було визначено розбіжності в окремих пунктах документа.


З того часу з ініціативи адміністрації Товариства проведено понад 7 робочих зустрічей із компетентними представниками Спільної робочої комісії для визначення компромісних або альтернативних варіантів з метою узгодження розбіжностей не тільки в тексті проекту Колективного договору, а й в додатках до нього (32 додатки). Під час цих зустрічей узгоджено розбіжності в 9 додатках, що дало можливість наблизити сторони до завершального етапу цієї роботи. Водночас зазначаємо, що частина питань не узгоджена через відсутність єдиної позиції СПО профспілок.


Оперативність і ефективність роботи над проектом Колективного договору АТ «Укрзалізниця» визначається виключно двома сторонами. Адміністрація Товариства має визначену та аргументовану позицію щодо розбіжностей і відкрита до конструктивного діалогу із СПО профспілок.

Відповідно звертаємося до Вас (В.Бубняка – ред.), як голови СПО профспілок, із проханням максимально сприяти у визначенні узгодженої позиції СПО профспілок для прискорення роботи над документом та додатками до нього.

Коментар Ради профспілки


Змушені зазначити, що наведена представниками АТ «Укрзалізниця» аргументація про сповільнення роботи над проектом Колективного договору і подальшого узгодження розбіжностей, з яких сторони наразі не дійшли згоди, через відсутність єдиної позиції СПО профспілок не є коректною.


Наголошуємо, що саме з боку організаційних структур Товариства відбувається зволікання у роботі над окремими додатками до проекту Колдоговору, зокрема, такими, як:


– Положення про оплату праці працівників філії ЦОЗ і лікувально-профілактичних закладів регіональних філій (п. 3.2.1 проекту Колдоговору);
– Положення про умови оплати праці працівників «Укрзалізниці», які залучаються до очищення і прибирання об’єктів інфраструктури, пов’язаних із рухом поїздів (п. 3.2.21 проекту Колдоговору);
– Положення про умови оплати праці працівників «Укрзалізниці», зайнятих на роботах з поточного утримання колії, штучних споруд та земляного полотна (п. 3.2.22 проекту Колдоговору);
– Порядок забезпечення жилими приміщеннями працівників Товариства (п.п. 3.4.1 та 3.4.2 проекту Колдоговору);
– Положення про надання безвідсоткових позик або компенсацій за відсотками іпотечного кредитування для індивідуального, кооперативного житлового будівництва працівникам «Укрзалізниці» (п. 3.4.1 проекту Колдоговору);
– Положення про відшкодування витрат за оренду (найм) житла працівникам Товариства, а також частини вартості оренди житла випускникам вищих навчальних закладів (п. 3.4.3 проекту Колдоговору);
– Порядок надання матеріальної допомоги на медичні та інші цілі працівникам, пенсіонерам Товариства та членам їхніх сімей (п. 3.4.9 проекту Колдоговору);
– Положення про недержавне пенсійне забезпечення залізничників (п. 3.4.33 проекту Колдоговору);
– Положення про порядок оплати, надання безвідсоткових позик на навчання працівників «Укрзалізниці» та їхніх дітей за спеціальностями, необхідними Товариству (п. 3.5.10 проекту Колдоговору);
– та низка інших документів, що мають стати додатками до Колдоговору.


Варто також зазначити, що робота над проектами додатків до Колдоговору ведеться, як правило, у рамках робочих груп. Від «Укрзалізниці» майже не надходять на погодження СПО вже відпрацьовані проекти документів.


Безпосередньо в СПО профспілок не існує принципових розбіжностей чи протирічь у суттєвих питаннях щодо соціальних гарантій і захисту працівників Товариства, передбачених проектом Колдоговору. Різне бачення суб’єктів СПО на певні норми в окремих проектах додатків суттєво не впливає на процес переговорів та не заважає подальшому соціальному діалогу і роботі над проектом Колдоговору.

6. Забезпечити у 2019 році організацію та фінансування оздоровчої кампанії в обсягах не менше попереднього року, включаючи організацію дитячого оздоровлення, здешевлення та придбання путівок за рахунок Товариства, утримання оздоровчих закладів (у тому числі тих, що перебувають у власності трудових колективів або відповідних профспілкових органів).

Відповідь АТ «Укрзалізниця»


Керівництво АТ «Укрзалізниця» підтверджує, що одним із важливих напрямів соціальної підтримки працівників Товариства, передбачених Галузевою угодою та нормами чинних колективних договорів залізниць, підприємств, організацій, структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця», є організація та проведення оздоровлення працівників Товариства, членів їхніх сімей та дітей.


Так, за 2018 рік на придбання та здешевлення вартості путівок на оздоровлення та відпочинок було витрачено 132,5 млн грн., що майже на 11 млн грн. більше, порівняно з 2017 роком. Такі цифри свідчать про те, що керівництво Товариства зацікавлене в якісній організації процесу оздоровлення в 2019 році, і відповідно всі організаційні питання будуть врегульовані внутрішніми нормативними документами АТ «Укрзалізниця».


Одним із таких документів є спільне рішення АТ «Укрзалізниця» та Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України від 29.12.2018 р., № Ц/6-26/3472-18, що зобов’язує регіональні філії, філії забезпечити в повному обсязі виконання і фінансування у 2019 році норм і гарантій, визначених Галузевою угодою і чинними колективними договорами залізниць, підприємств, організацій, структурних підрозділів, зокрема щодо організації та проведення оздоровлення працівників залізничного транспорту, членів їхніх сімей, дітей та пенсіонерів галузі.

Коментар Ради профспілки


Крім колдоговорів залізниць на місцях, про які йдеться у листі-відповіді, питання проведення оздоровчої кампанії працівників Товариства у минулому році було врегульовано спільною постановою керівництва «Укрзалізниці» та Ради профспілки від 24.04.2018 р., № Ц/6-26/1324-18 «Про особливості організації та проведення процесу оздоровлення у 2018 році».


Саме на підставі цього документа регіональним філіям дозволялось понести витрати в обсягах, не менших як у 2017 році на організацію та підготовку процесу оздоровлення і відпочинку в галузевих оздоровницях (у тому числі профспілкових) на підставі власних спільних постанов з дорпрофсожами.


Згідно із спільною постановою, філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» здійснювала поточне утримання оздоровчих закладів, переданих на її баланс (утримання), у тому числі тих, що у власності трудових колективів, у межах витрат, передбачених на зазначені цілі, та забезпечила належну підготовку закладів до початку сезону.


Також у п. 5 Спільної постанови зазначалося, що у разі нестачі коштів на здешевлення путівок для працівників новостворених філій та членів їхніх сімей, ці філії мали право розробити і направити до «Укрзалізниці» обґрунтовані розрахунки потреб у додатковому фінансуванні та у встановленому порядку своєчасно винести зазначене питання на розгляд правління Товариства для прийняття відповідних управлінських рішень.


Незважаючи на завчасно вжиті організаційні заходи з боку профспілкових органів, питання відкриття та функціонування оздоровчих закладів і загалом проведення оздоровчої кампанії 2018 року перебувало під загрозою зриву. Виключно завдяки титанічним спільним зусиллям як адміністрації, так і профспілкових органів усіх рівнів вдалося забезпечити належне її проведення у минулому році.


На сьогодні питання організації та проведення оздоровчої кампанії працівників Товариства у поточному році залишається остаточно невизначеним.


Листом від 9.01.2019 р., № Ц-2/6-58/13-19 адміністрація Товариства в односторонньому порядку запровадила так званий «пілотний проект» з апробації порядку формування та виконання корпоративного замовлення на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок для працівників, членів їхніх сімей в АТ «Укрзалізниця» в оздоровчих закладах, які перебувають на балансі підрозділів Товариства. Проте наразі питання організації та фінансування оздоровчих закладів, які перебувають у власності трудових колективів в особі профспілкових органів, так і залишається відкритим та невирішеним.


Рада профспілки листом від 30.01.2019 р., № 57/03 звернулась до керівництва Товариства з пропозицією розпочати переговори та підписати відповідний лист-роз’яснення щодо організації та фінансування спільного процесу оздоровлення працівників, членів їхніх сімей та пенсіонерів-залізничників у 2019 році. Проте відповіді не отримали.


Уповноважені представники «Укрзалізниці» самоусуваються від надання прямих відповідей та вирішення нагальних проблем щодо організації і фінансування оздоровниць, які перебувають у власності трудових колективів.


Залишаються невирішеними питання остаточного розрахунку з дорожньою профорганізацією за проведення оздоровчої кампанії працівників регіональної філії «Донецька залізниця» у минулому році і відповідного фінансування у поточному. Так само є незрозумілими та невизначеними плани адміністрації щодо фінансування дорпрофсожів Південної, Одеської та Львівської залізниць на проведення оздоровлення у профспілкових закладах у 2019 році.


Водночас наказом філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» від 15.03.2019 р., № 57, з посиланням на запровадження «Укрзалізницею» так званого «пілотного проекту», керівництвом філії передбачено скорочення штату працівників, які обслуговують саме профспілкові оздоровниці. При цьому скорочення штату таких працівників відбувається з порушенням вимог законодавства про працю. Численні звернення профспілкових органів до керівництва Товариства і філії «БМЕС» з цього приводу та намагання врегулювати ситуацію позитивного результату не дали.


Так само з боку «Укрзалізниці» блокувався та всіляко затягувався процес підписання спільного листа щодо перевезення організованих груп дітей працівників Товариства до оздоровчих закладів.


Рада профспілки неодноразово, починаючи з 30.01.2019 р., зверталась до керівництва Товариства із пропозицією врегулювати це питання шляхом підписання спільного листа та надавала відповідні його проекти, що відповідають аналогічним листам попередніх років. Проте на 18 квітня п.р. це питання остаточно не вирішено.


Складається враження, що своїми діями чи бездіяльністю окремі представники «Укрзалізниці» намагаються зруйнувати багаторічну плідну співпрацю між адміністрацією Товариства та профспілкою, а також знехтувати набутим досвідом  у спільному проведенні оздоровлення працівників, членів їхніх сімей та пенсіонерів галузі, дискредитуючи таким чином принципи партнерства та соціального діалогу.


З метою недопущення остаточного зриву оздоровлення працівників Товариства у галузевих закладах, включаючи профспілкові, «Укрзалізниця» має терміново вжити конкретних та дієвих заходів щодо врегулювання проблемних питань, а саме:


– з метою напрацювання єдиного підходу до вирішення проблемних питань та узгодження розбіжностей організувати невідкладну зустріч уповноважених представників сторін соціального діалогу для проведення відповідних переговорів та консультацій;
– терміново розробити і підписати з Радою профспілки спільну постанову щодо організації та фінансування у 2019 році оздоровлення працівників Товариства в оздоровчих закладах, які перебувають у власності трудових колективів;
– терміново скасувати наказ філії «БМЕС» від 15.03.2019 р., № 57 щодо скорочення штату працівників, які обслуговують профспілкові оздоровниці;
– зобов’язати філію «БМЕС» вжити належних заходів щодо своєчасної підготовки та утримання оздоровчих закладів, які перебувають у власності трудових колективів в особі профспілкових органів,  до початку оздоровчого сезону.

Зважаючи на критичну ситуацію, що склалася в галузі, та з метою захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників Товариства, Рада профспілка наполягає на виконанні Вимог від 28.03.2019 р. і попереджає про можливість застосування процедури колективно-трудового спору згідно із Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» з висуненням відповідних вимог до керівництва АТ «Укрзалізниця», Наглядової ради та Кабінету Міністрів України, як єдиного акціонера Товариства.

З метою привернення уваги громадськості та ЗМІ до проблем залізничників профспілка залишає за собою закріплене ст. 27 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» право на організацію та проведення акцій протесту (пікетування, зборів, мітингів, демонстрацій тощо) в межах чинного законодавства.