ПРОЕКТ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на 2016–2021 роки

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колективний договір Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на 2016–2021 роки (далі – Договір) укладено відповідно до законодавства України між Правлінням ПАТ «Українська залізниця» (далі – Товариство) та первинними профспілковими організаціями репрезентативних всеукраїнських профспілок, які діють у Товаристві, представлених Спільним представницьким органом первинних профспілкових організацій (далі – СПО профспілок), що разом іменуються Сторонами, з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин.
Договір є обов’язковим для застосування та основою при укладанні трудових договорів з працівниками, колективних договорів у філіях, представництвах, відокремлених, структурних, інших підрозділах Товариства (далі – підрозділи), які укладаються для регулювання на місцях питань трудових відносин і соціального захисту працівників, які мають локальний характер або свою специфіку роботи, в межах компетенцій, визначених у Додатку № 1 до Договору.
Договір є правовим нормативним актом, що регулює на рівні Товариства соціально-економічні, виробничі і трудові відносини і додаткові соціально-економічні і трудові гарантії, пільги та компенсації для працівників, а також для непрацюючих пенсіонерів.
1.2. Дія Договору спрямована на забезпечення стабільної роботи Товариства і визначає соціально-економічні та правові гарантії працюючих та пенсіонерів.
1.3. Правління Товариства визнає СПО профспілок повноважним представником всіх працівників Товариства та його підрозділів, а також пенсіонерів щодо захисту їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.
1.4. Спірні питання, що виникають, вирішуються шляхом переговорів між СПО профспілок та Правлінням Товариства.
Сторони визнають повноваження одне одного і зобов’язуються слідувати принципам соціального діалогу щодо внесення змін і доповнень до Договору, при прийнятті рішень з виробничих, трудових, соціально-економічних питань.
Норми і положення Договору діють безпосередньо та є обов’язковими для виконання їх Сторонами.
1.5. Витрати, пов’язані з наданням пільг та соціальних гарантій, передбачених Договором, здійснюються за рахунок коштів Товариства.
1.6. Нові законодавчі та нормативно-правові акти, прийняті Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, що будуть забезпечувати більш високі гарантії, ніж передбачені Договором, мають пріоритет перед відповідними положеннями Договору.
1.7. Якщо в період дії Договору будуть прийняті державні нормативні акти з рівнем гарантій нижче передбачених Договором, то діють норми Договору.
1.8. Виконання Договору в підрозділах забезпечують їх керівники.
Товариство забезпечує підрозділи всіма необхідними ресурсами для виконання в повному обсязі норм Договору та колективних договорів підрозділів.
Особи, з вини яких порушено чи не виконано норми Договору, колективних договорів підрозділів, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ 2. СФЕРА І СТРОК ДІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

2.1. Положення Договору в повному обсязі поширюються на всіх працівників Товариства та його підрозділів, а також на виборних і штатних працівників профспілкових органів. Окремі положення Договору поширюються на пенсіонерів Товариства, в т.ч. на пенсіонерів, які до виходу на пенсію займали виборні і штатні посади в профспілкових організаціях, а також на пенсіонерів Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця) та підприємств, установ, організацій, правонаступником яких є Товариство, а також тих які перебували на обліку в цих підприємствах, установах, організаціях як пенсіонери-залізничники до укладення цього Договору.
2.2. Договір набуває чинності з дня його підписання і діє до укладення нового.
2.3. Жодна із Сторін в період дії Договору не може в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань.
2.4. За спільною домовленістю Сторін в Договір можуть вноситись зміни та доповнення, які не повинні погіршувати умови праці, трудові і соціальні гарантії, передбачені законодавством України та цим Договором.
2.5. Сторона, яка отримала письмову пропозицію про внесення змін і доповнень до Договору, зобов’язана розпочати переговори протягом семи робочих днів з дня отримання пропозиції.
Розбіжності, що виникають в ході переговорів по внесенню змін та доповнень до колдоговору, вирішуються відповідно до закону.
2.6. Переговори про зміни та доповнення до Договору ведуться на засіданні спільної комісії, сформованої на паритетних засадах з представників Сторін, і вносяться до Договору у вигляді Спільної постанови, яка підписується уповноваженими представниками Сторін.

РОЗДІЛ 3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
3.1.1. Створювати працівникам гідні умови праці, необхідні для виконання ними виробничих завдань, реалізації своїх здібностей до продуктивної і творчої праці. Своєчасно і в повному обсязі забезпечувати підрозділи всіма необхідними ресурсами для виконання виробничого процесу. Відповідальність за організацію виробничого процесу покладається на безпосередніх керівників підрозділів.
3.1.2. Планові завдання повинні бути обґрунтованими та доведеними до кожного підрозділу завчасно, до початку планового періоду.
3.1.3. Постійно забезпечувати працівникам необхідний рівень професійної підготовки і підтримувати його протягом всього періоду роботи.
3.1.4. Не рідше, як один раз на 5 років організовувати підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців Товариства у закладах підвищення кваліфікації з відривом від виробництва або без відриву від виробництва на відповідних курсах.
3.1.5. На оперативні наради, де розглядаються порушення трудової дисципліни та випадки транспортних подій, запрошувати представників виборного органу профорганізації, членом якої є працівник, котрий допустив недоліки у роботі.
Оперативні наради проводити за місцем основної роботи працівника, який допустив недоліки в роботі, або застосовувати для їх проведення селекторний чи інші види дистанційного конференц-зв’язку.
3.1.6. Не допускати проведення оперативних виробничих нарад у неробочий час та у вихідні дні. Як виняток, у разі виробничої необхідності, такі наради можуть проводитись за згодою відповідного профспілкового органу із наданням передбачених законодавством компенсацій.
3.1.7. Графіки чергування керівників та фахівців у вихідні, святкові та неробочі дні погоджувати з відповідним профспілковим органом з наданням компенсацій, передбачених законодавством.
3.1.8. Роботу в режимі чергування працівників на об’єкті та вдома запроваджувати згідно з Положенням, яке є Додатком №___ до Договору.
3.1.9. Звільнення працівників, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності здійснювати з дотриманням вимог законодавства за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
3.1.10. При розірванні трудового договору з ініціативи працівника у випадку невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору виплачувати працівнику вихідну допомогу в розмірі не меншому чотиримісячного середнього заробітку на умовах колективних договорів підрозділів.
У випадках звільнення працівників в зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання Товариства (структурного підрозділу), скороченні чисельності або штату, виплачувати працівникам додаткову одноразову матеріальну допомогу в залежності від стажу роботи у галузі:
– до 5 років – 1 (один) середньомісячний заробіток;
– від 5 до 10 років – 2 (два) середньомісячні заробітки;
– від 10 до 15 років – 3 (три) середньомісячні заробітки;
– понад 15 років – 5 (п’ять) середньомісячних заробітків.
3.1.11. Забезпечувати безоплатний проїзд працівників, а також виборних і штатних профспілкових працівників у службових потребах до місця виконання робіт (службового завдання) та в зворотному напрямку у поїздах всіх категорій, а також провозу матеріалів і обладнання, необхідного для виконання робіт, а у разі негайного виїзду відшкодовувати працівникам витрати на проїзд залізничним транспортом (за відсутності зручного залізничного сполучення – автомобільним), на підставі наданих документів відповідно до Положенням, яке є Додатком №__ до Договору.
3.1.12. Своєчасно забезпечувати працівників форменим одягом, взуттям та знаками розрізнення відповідно до Положення та Переліку професій і посад, які є Додатками №___ до Договору.
Окремим категоріям працівників, які при виконанні службових обов’язків зобов’язані носити формений одяг, взуття та знаки розрізнення, видавати їх безкоштовно та забезпечувати хімчистку форменого одягу.
У випадку невидачі у встановлені строки форменого одягу, взуття чи знаків розрізнення компенсувати працівникові всі витрати на їх придбання за власні кошти у порядку, визначеному колективними договорами підрозділів.
3.1.13. Контрактна форма трудового договору може застосовуватись для окремих категорій працівників Товариства у випадках, визначених законами України.
Первинний контракт з працівником укладати на термін не менший одного року, всі подальші – не менший п’яти років.

3.2. ОПЛАТА, НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ
3.2.1. Здійснювати оплату праці працівників на основі тарифних ставок (посадових окладів), які встановлюються у штатних розписах з дотриманням норм і гарантій, визначених законодавством та нормами Договору, відповідно до системи оплати праці, яка є Додатком №__ до Договору. Конкретні розміри тарифних ставок (посадових окладів) у штатних розписах встановлювати колективними договорами підрозділів.
3.2.2. Здійснити підвищення тарифних ставок (посадових окладів) не менше, ніж на 50% з 01.01.2016 р.
Підвищення заробітної плати працівникам Товариства здійснювати шляхом перегляду тарифних ставок (посадових окладів) зі збереженням міжрозрядних та міжпрофесійних співвідношень, але не рідше двох разів на рік.
В разі, коли індекс інфляції на споживчому ринку за попередній квартал перевищує п’ятивідсотковий розмір, приймати рішення про підвищення тарифних ставок (посадових окладів) на розмір не менше індексу інфляції.
Річний темп підвищення заробітної плати працівників повинен бути не нижче темпів зростання заробітної плати в галузях економіки і забезпечувати підвищення рівня заробітної плати щороку не менше рівня інфляції на споживчому ринку України.
3.2.3. Встановити мінімальний розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю у розмірі не менше 130% від мінімальної заробітної плати встановленої законодавством.
3.2.4. Визначити розмір тарифної ставки робітника 1 розряду для робітників зайнятих на експлуатаційній роботі та інших роботах у розмірі не менше 140% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.
3.2.5. Проводити тарифікацію і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам та категорій професіоналам, фахівцям та технічним службовцям згідно з законодавством та за «Довідниками кваліфікаційних характеристик професій працівників» на умовах колективних договорів підрозділів.
3.2.6. Проводити перегляд норм виробітку (часу), нормативів чисельності, зміну умов праці при наявності економічного та технічного обґрунтування за погодженням з відповідним профспілковим органом, попередивши при цьому працівників не менше, ніж за два місяці до їх введення.
3.2.7. У зв’язку з виробничою необхідністю експлуатації морально і фізично застарілого рухомого складу, техніки і устаткування переглядати трудомісткість виконуваних робіт відповідно до Положення Про організацію нормування праці на умовах, передбачених колективними договорами підрозділів.
3.2.8. Проводити індексацію заробітної плати в порядку, визначеному законодавством України. При цьому індексації підлягають доходи працівників у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, визначених цим Договором.
3.2.9. Виплату заробітної плати проводити грошовими коштами у строки, встановлені колективними договорами підрозділів, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективними договорами підрозділів, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.
У разі виникнення заборгованості з оплати праці надавати профспілковій стороні інформацію про наявність коштів на рахунках підрозділів та направляти на заробітну плату не менше 50 відсотків грошових надходжень до повного її погашення.
Заробітну плату за час щорічної відпустки виплачувати у визначений законом термін. В разі, якщо день виплати співпадає з вихідним чи святковим днем, виплату здійснювати напередодні цього дня.
3.2.10. Забезпечувати в Товаристві гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, положень про преміювання, виплати винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
3.2.11. Здійснювати щомісячну виплату надбавки за вислугу років працівникам в залежності від стажу безперервної роботи відповідно до Положення, яке є Додатком №___ до Договору, в відсотках від місячної тарифної ставки  (посадового окладу):
– від 1 до 3 років – 7,0 відсотків;
– від 3 до 5 років – 10,0 відсотків;
– від 5 до 10 років – 15,0 відсотків;
– від 10 до 15 років – 20,0 відсотків;
– від 15 до 20 років – 25,0 відсотків;
– від 20 до 25 років – 30,0 відсотків;
– понад 25 років – 40,0 відсотків.
3.2.12. Працівникам, яким під час роботи на залізничному транспорті присвоєні почесні звання «Заслужений працівник транспорту України», «Заслужений будівельник України», «Заслужений енергетик України» та інші почесні державні звання, відповідно до спеціальності, а також «Заслужений раціоналізатор України», нагородженим Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України вводити доплати у розмірі 15 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).
Працівникам, нагородженим знаком «Почесний працівник транспорту України», «Почесний залізничник», «Почесному залізничнику», «Залізнична слава» трьох ступенів встановити доплату в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).
При наявності права на встановлення доплати з двох чи більше підстав, встановити одну, більшу за розміром, доплату.
3.2.13. Доплати і надбавки працівникам галузі встановлювати згідно з Додатком №___ до Договору. Конкретні розміри доплат і надбавок встановлюється у колективних договорах підрозділів.
3.2.14. Здійснювати виплату винагороди за підсумками роботи за рік згідно з Положенням, яке є Додатком №___ до Договору, але не менше 50% тарифної ставки (посадового окладу) працівника.
3.2.15. З метою заохочення працівників до високопродуктивної праці в установленому порядку представляти їх до нагородження державними та корпоративними нагородами, іншими видами нагород за спільним поданням керівників підрозділів та відповідних виборних профспілкових органів.
Застосовувати інші форми морального та матеріального заохочення з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат Товариства (його підрозділів), особистих ювілейних дат працівника, ювілейних дат роботи працівника на залізничному транспорті, звільнення працівника на пенсію та в інших випадках відповідно до умов колективних договорів підрозділів, але не менше посадового окладу (тарифної ставки).
Щорічно проводити виробниче змагання серед трудових колективів підрозділів Товариства, конкурс на присвоєння звання «Кращий трудовий колектив підрозділу Товариства», конкурси «Кращий по професії» серед працівників основних професій Товариства.
3.2.16. Всі види матеріального заохочення та мотивації працівників здійснювати відповідно до Положення, яке є Додатками №___ до Договору.
3.2.17. Щорічно надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення, в тому числі працівникам, що знаходяться у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або у відпустках без збереження заробітної плати в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше встановленої Законом, в розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу) за професією (посадою), котру вони обіймають.
Місячну тарифну ставку (посадовий оклад) розраховувати виходячи з середньої норми тривалості робочого часу на місяць в поточному році при 40-ка годинному робочому тижні.
3.2.18. При звільненні працівників вперше з роботи у зв’язку з виходом на пенсію виплачувати одноразову матеріальну допомогу в залежності від стажу роботи у галузі:
– до 5 років – 1 (один) середньомісячний заробіток;
– від 5 до 10 років – 2 (два) середньомісячні заробітки;
– від 10 до 15 років – 3 (три) середньомісячні заробітки;
– понад 15 років – 5 (п’ять) середньомісячних заробітків.
У разі звільнення працівника за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію (за віком або на пільгових умовах, в т.ч. за віком, за вислугу років тощо) протягом двох місяців після настання цього права (без урахування щорічної відпустки, тимчасової непрацездатності), виплачувати додатково матеріальну допомогу в таких розмірах, при стажі роботи в галузі:
– від 15 до 20 років – 1 (один) середньомісячний заробіток;
– від 20 до 25 років – 2 (два) середньомісячні заробітки;
– від 25 до 30 років – 3 (три) середньомісячні заробітки;
– від 30 до 35 років – 4 (чотири) середньомісячні заробітки;
– понад 35 років – 5 (п’ять) середньомісячних заробітків.
Працівникам, нагородженим за час роботи на залізничному транспорті знаками «Почесний працівник транспорту України», «Почесному залізничнику», «Почесний залізничник», «Залізнична слава» трьох ступенів, «За заслуги. Укрзалізниця», яким присвоєно звання «Заслужений працівник транспорту», «Заслужений енергетик», «Заслужений зв’язківець», «Заслужений будівельник» та інші почесні державні звання, а також тим, які нагороджені орденами, розмір одноразової та додаткової матеріальної допомоги збільшується на 50 відсотків.
Дія цього пункту також розповсюджується на осіб, які вперше виходять на пенсію по інвалідності, не досягши пенсійного віку, а також на працівників, які звільнені з підрозділів Товариства у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, скороченням чисельності або штату (п. 1 ст.40, КЗпП).
Право на додаткову матеріальну допомогу зберігається за працівниками, які продовжують працювати після призначення їм пенсії на пільгових умовах (за віком, за вислугу років тощо) до настання права на призначення їм пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Середній заробіток при обрахуванні виплат, передбачених цим пунктом, визначати з виплат працівнику за останні два місяці шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ на кількість робочих годин (днів) зайнятості, визначених у річному графіку роботи на відповідний період за виключенням годин (днів) не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка без збереження заробітної плати в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше встановленої Законом, відпустка без збереження заробітної плати, щорічна відпустка, відрядження тощо).
3.2.19. Зберігати за працівниками, робота яких пов’язана з безпекою руху поїздів, що не пройшли медичну комісію, середню заробітну плату за період підготовки (перепідготовки) новим професіям, але не більше 6 місяців.
3.2.20. Перелік професій і посад, які безпосередньо пов’язані із забезпеченням безпеки руху поїздів, визначати колективними договорами підрозділів.
3.2.21. Оплачувати технічне навчання працівників, яке за погодженням працівника проводиться у неробочий час, з розрахунку годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину навчання.
3.2.22. Здійснювати працівникам, постійна робота яких відбувається в дорозі або має роз’їзний характер, а також при службових поїздках в межах обслуговуваних дільниць виплату компенсаційної надбавки у розмірі 100% добових при роз’їздах, що тривають 12 годин і більше, та 50% добових при роз’їздах – менше 12 годин, згідно з Положенням, яке є Додатком №___ до Договору. Перелік професій і посад таких працівників встановлювати колективними договорами підрозділів.
3.2.23. Порядок та умови направлення працівника у відрядження, а також розміри компенсації у різних випадках її надання і відшкодування витрат визначаються Положенням, яке є Додатком № ___ до Договору.
Направляти працівника у відрядження більше ніж на 30 календарних днів на рік тільки за його особистої письмової згоди.
3.2.24. Час вимушеного простою працівників (в тому числі на діючих локомотивах на шляху прямування) з причин, що не залежать від працівника, оплачувати з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу).
Зберігати за працівниками місце роботи і середню заробітну плату на час призупинення експлуатації підрозділу, цеху, ділянки, окремого виробництва або обладнання по припису державного нагляду або служби охорони праці, технічної інспекції праці профспілки.
3.2.25. Оплату праці працівників, що постійно працюють у районах, яким надано статус гірських, а також працівникам підрозділів господарств колії, електропостачання, локомотивного, сигналізації та зв’язку, які обслуговують дільниці, 80 відсотків довжини яких знаходяться в цих районах, проводити за тарифними ставками (посадовими окладами), підвищеними на 25 відсотків.

3.3. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
3.3.1. Особливості режиму робочого часу і відпочинку працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів та обслуговуванням пасажирів, визначати згідно з Положенням, яке є Додатком №___ до Договору. Інших працівників – відповідно до законодавства України.
3.3.2. Тривалість щоденної роботи (зміни) встановлювати Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Графіки роботи працівників погоджувати з відповідними профспілковими органами та доводити до відома працівників не пізніше, як за три дні до початку їх введення в дію.
При підсумованому обліку робочого часу робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), які розробляються на весь обліковий період і погоджуються з відповідним и профспілковими комітетами.
Порядок складання, корегування, розгляду та затвердження графіків роботи і графіків змінності встановлювати колективними договорами підрозділів.
3.3.3. Встановити години роботи з 18.00 до 22.00 як роботу в вечірні години, а години роботи з 22.00 до 6.00 години – роботу в нічний час.
Для працівників локомотивних бригад нічною поїздкою, що використовується для обліку нічних поїздок і безпеки руху, вважається поїздка, яка повністю або частково припадає на період з 22.00 до 6.00 годин.
3.3.4. Зберегти 38-годинний робочий тиждень для жінок: монтерів колії, оглядачів-ремонтників вагонів, оглядачів вагонів, слюсарів з ремонту рухомого складу, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів.
Працівникам цих категорій оплату праці за невідпрацьовані до місячної норми години, у зв’язку з таким режимом, проводити за встановленими ним годинними тарифними ставками з нарахуванням премії, доплат і надбавок.
3.3.5. Для окремих категорій працівників підрозділів застосовувати вахтовий та пересувний метод організації робіт згідно з Положенням, яке є Додатком №___ до Договору.
3.3.6. Встановлювати в колективних договорах підрозділів переліки посад (професій) і робіт, де через умови виробництва перерву для відпочинку і харчування встановити не можна (працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час перерви на свій розсуд), порядок і місця приймання їжі, а також зобов’язання адміністрації щодо створення працівникові умов для приймання їжі протягом робочого часу.
3.3.7. Графіки відпусток на наступний рік затверджувати за погодженням із відповідними профспілковими комітетами не пізніше 25 грудня кожного року.
3.3.8. Зберегти додаткову відпустку тривалістю 4 календарних дні, яка надається працівникам, прийнятим на роботу на підприємства залізничного транспорту до 1 січня 1997 року або інші строки, встановлені колективними договорами підрозділів.
3.3.9. Надавати працівникам з ненормованим робочим днем додаткову оплачувану відпустку. Перелік професій і посад таких працівників, а також конкретний термін відпусток встановлювати колективними договорами підрозділів.
Зазначена відпустка за бажанням працівників може надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.
3.3.10. Надавати додаткові оплачувані відпустки за стаж роботи на залізничному транспорті та/або у Товаристві працівникам при безперервному стажі роботи понад три роки – по одному дню за кожний наступний рік, але не більше 3 календарних днів.
3.3.11. Надавати працівникам додаткові, понад встановлені законодавством, оплачувані відпустки за сімейними обставинами, згідно з поданою заявою та з подальшим наданням документів, що підтверджують настання факту, у разі:
– шлюбу працівника або його дітей – 3 (три) робочі дні;
– смерті близьких та рідних – 3 (три) робочі дні;
– при виписці дружини з пологового будинку – 1 (один) робочий день;
– батькам, діти яких ідуть до першого класу – 1 (один) робочий день;
– батькам в разі призову дітей на військову службу – 1 (один) робочий день.
3.3.12. Працівникам – членам добровільних пожежних дружин структурних підрозділів, які беруть участь у забезпеченні пожежної безпеки та у гасінні пожеж, надавати додаткові відпустки зі збереженням заробітної плати на умовах колективних договорів підрозділів.
 
3.4. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ
3.4.1. Надавати працівникам, виборним та штатним працівникам профспілок, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, безпроцентні позики для індивідуального, кооперативного житлового будівництва та компенсацію по відсотках іпотечного кредитування в розмірах і порядку, передбачених Положенням, яке є Додатком №___ до Договору.
Забезпечити виконання Концепції цільової Програми забезпечення працівників залізничного транспорту житлом до 2020 року, яка є Додатком №___ до Договору.
Розподіл та надання службових житлових приміщень працівникам здійснювати за спільним рішенням Правління Товариства, керівників підрозділів та виборних органів профспілкових організацій.
Фонд службових житлових приміщень формується з новозбудованого або реконструйованого житла, звільнених житлових приміщень, а також житла, придбаного у фізичних чи юридичних осіб в розмірі не більше 50 %. Конкретний відсоток визначається спільним рішенням Правління Товариства та СПО профорганізацій.
3.4.2. Будівництво та розподіл житла здійснювати відповідно до Житлового кодексу України.
3.4.3. Відшкодовувати витрати з найму житла працівникам відповідно до Положення про умови та порядок відшкодування (компенсації) витрат з найму житла працівникам, яке є Додатком №___ до Договору.
3.4.4. Компенсувати випускникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчались за цільовими направленнями підрозділів або з якими було укладено угоди відповідно до Положення, яке є Додатком №___ до Договору, та прибули за розподілом до підрозділів, розташованих поза межами місця їх постійного проживання, частини вартості оренди житла при наявності договору найму житлового приміщення на умовах колективних договорів підрозділів.
3.4.5. Забезпечувати працівників, які користуються пічним опаленням, побутовим паливом, встановивши єдину мінімальну норму видачі палива – 2 тонни на сім’ю за цінами не вище існуючих в територіальних паливних організаціях і на 50% здешевлення пенсіонерам та особам, що мають відповідні пільги згідно з Положенням, яке є Додатком №___ до Договору.
Надавати пенсіонерам часткову компенсацію витрат на опалення житла, в якому вони проживають, у порядку та на умовах колективних договорів підрозділів в розмірі не менше 50% від встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатної особи. Пенсіонери, які за своїм бажанням отримали грошову компенсацію, не користуються правом на забезпечення побутовим паливом в році, в якому отримано компенсацію.
Працівникам та пенсіонерам, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також сім’ям залізничників, які загинули на виробництві, паливо видавати і доставляти безкоштовно.
3.4.6. Здешевлювати вартість харчування працівників на умовах та в розмірах, встановлених колективними договорами підрозділів. Сприяти придбанню продуктів харчування через магазини, буфети та їдальні підрозділів в рахунок майбутньої заробітної плати працівників. З метою здешевлення вартості харчування працівників встановлювати знижки на обіди та придбані продукти харчування до 50%.
Працівників, задіяних на виконанні робіт капітального характеру на об’єктах інфраструктури, на роботах у «вікно», забезпечувати пільговим харчуванням на умовах колективних договорів підрозділів.
Забезпечувати безкоштовним гарячим харчуванням працівників, залучених до виконання аварійно-відновлюваних робіт, ліквідації транспортних подій із тяжкими наслідками, до роботи у складних метеорологічних умовах та в інших випадках.
Забезпечити організацію гарячого харчування для змінних диспетчерів господарства перевезень, які забезпечують управління рухом поїздів, на робочому місці, а також працівників локомотивних бригад за місцем їх відпочинку в бригадних домах та поїзних бригад в пунктах обороту, передбачивши його здешевлення на 50% за рахунок Товариства.
3.4.7. Доставку працівників локомотивних бригад до місця роботи, а після її закінчення – до місця проживання з 22.00 до 7.00 годин здійснювати службовим автотранспортом за умови проживання працівника на відстані не менше 2 кілометрів від місця роботи.
3.4.8. Надавати безкоштовно спальні місця в поїздах при прямуванні локомотивної бригади пасажирами у нічний час.
3.4.9. Надавати працівникам та їх близьким родичам, а також пенсіонерам матеріальну допомогу на медичні та інші цілі відповідно до Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги на медичні та інші цілі працівникам, їх близьким родичам працівника та пенсіонерам, яке є Додатком №___ до Договору.
3.4.10. Надавати працівникам у разі вступу до шлюбу одноразову матеріальну допомогу у розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу).
3.4.11. Виплачувати працівникам (одному з батьків) одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини (в т.ч. при усиновленні дитини) в розмірі п’яти середньомісячних заробітків на кожну дитину.
Середній заробіток при обрахуванні виплат, передбачених цим пунктом, визначати з виплат працівнику за останні два місяці шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ на кількість робочих годин (днів) зайнятості, визначених у річному графіку роботи на відповідний період за виключенням годин (днів) не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка без збереження заробітної плати в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше встановленої Законом, відпустка без збереження заробітної плати, щорічна відпустка, відрядження тощо).
3.4.12. Надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам на умовах і в розмірах, передбачених колективними договорами підрозділів.
3.4.13. Надавати всебічну допомогу в організації поховання працівників та пенсіонерів їх сім’ям, а в разі смерті одиноких працівників та пенсіонерів брати на себе увесь клопіт та витрати, пов’язані з похованням.
3.4.14. У випадку смерті працівників надавати одноразову матеріальну допомогу на поховання сім’ям померлих в розмірі не менше 3 місячних тарифних ставок (посадових окладів) померлого.
Надавати допомогу в розмірі 2 мінімальних заробітних плат працівнику в разі смерті його рідних по крові та по шлюбу (чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), батьків його дружини або чоловіка, рідних братів і сестер, діда, баби, онуків), пенсіонеру в разі смерті його дружини або чоловіка, а також сім’ї пенсіонера у разі його смерті.
3.4.15. У разі смерті працівника (за виключенням випадків настання смерті внаслідок алкогольного, наркотичного чи токсичного отруєння, самогубства) виплачувати в залежності від трудового стажу померлого основну і додаткову матеріальну допомогу членам його сім’ї, які перебували на його утриманні.
3.4.16. Погоджувати з СПО профспілок порядок розподілу та використання коштів фондів накопичення та матеріального заохочення, підтримки медичних закладів, соціального розвитку.
3.4.17. Надавати одноразову матеріальну допомогу при поверненні на роботу до Товариства та його підрозділів звільнених з військової служби військовослужбовців строкової служби, а також військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у розмірі двох місячних тарифних ставок (посадових окладів).
Працівникам, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, надавати одноразову матеріальну допомогу у розмірі двох місячних тарифних ставок (посадових окладів), що склалися на день мобілізації.
3.4.18. Надавати сім’ям працівників, загиблих у ході бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції (під час виконання службових обов’язків, мобілізованих на військову службу, а також за обставин, не пов’язаних з виробництвом) одноразову матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн. на підставі заяви та відповідних підтверджуючих документів, а поховання загиблих працівників здійснювати за рахунок коштів Товариства.
3.4.19. Надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам, які отримали поранення, травми, контузії, каліцтво та інші ушкодження, у ході бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (під час виконання службових обов’язків, мобілізованих на військову службу, а також за обставин, не пов’язаних з виробництвом) у розмірі двох середньомісячних заробітків.
Середній заробіток при обрахуванні виплат, передбачених цим пунктом, визначати з виплат працівнику за останні два місяці шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ на кількість робочих годин (днів) зайнятості, визначених у річному графіку роботи на відповідний період за виключенням годин (днів) не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка без збереження заробітної плати в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше встановленої Законом, відпустка без збереження заробітної плати, щорічна відпустка, відрядження тощо).
3.4.20. Встановити, що дія абзацу другого пункту 3.4.17 та пунктів 3.4.18, 3.4.19 цього Договору поширюється на працівників, що постраждали у ході бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, а також тих, що були мобілізовані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, починаючи з 18.03.2014 року.
3.4.21. Видавати транспортні вимоги та квитки за особистими потребами працівникам і пенсіонерам, а також на рівні з ними виборним і штатним працівникам профспілкових організацій підрозділів та пенсіонерам, які звільнилися на пенсію з профспілкових органів, відповідно до Порядку, який є Додатком №___ до Договору.
3.4.22. Згідно з угодою країн СНД зберегти для працівників з включенням однієї особи, що знаходиться на їх утриманні, право на проїзд за транспортною вимогою форми 6 в прямому сполученні по країнах СНД.
Додатково видавати працівникам другу разову транспортну вимогу форми 6 по залізницях України на бланках місцевого сполучення «в купейному вагоні швидкого поїзда» з включенням одного утриманця.
Надавати працівникам і членам їх сімей, які знаходяться на утриманні, річний квиток форми 4 на відстань до 150 кілометрів від місця проживання, але не більше двох напрямків у сумарному обчисленні.
Також надавати працівникам з моменту прийняття їх на роботу річний квиток форми 4 від місця проживання до місця роботи на відстань до 200 кілометрів.
3.4.23. Дітям працівників (учням та студентам денної форми навчання) в період з 1 вересня по 30 червня видавати учнівський квиток форми 4 на відстань до 100 кілометрів від місця проживання до місця навчання або квиток-картка форми 5 на відстань до 250 кілометрів у передвихідні, вихідні, передсвяткові, святкові дні, а також після вихідних та святкових днів, а тим, які навчаються на замовлення Товариства або з якими укладено двосторонні угоди відповідно до Положення, яке є Додатком №__ до Договору, надається право заміни річного учнівського квитка форми 4 (квитка-картки форми 5) на разовий квиток форми 6.
3.4.24. У разі організованого, а також одиночного направлення дітей працівників до дитячих оздоровчих та спортивних закладів відпочинку за путівками профспілкових органів, Фонду соціального страхування, підрозділів Товариства, дозволяється розділяти норму разової транспортної вимоги по країнах СНД працівників, які мають право на отримання такого квитка, для проїзду утриманців. Безкоштовні транспортні вимоги видаються для проїзду до місця знаходження оздоровчого закладу і на зворотний проїзд.
3.4.25. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, видається квиток форми 6 за викликом вищого навчального закладу І-ІV рівнів акредитації двічі на календарний рік у разі надання додаткової оплачуваної відпустки.
3.4.26. Видавати квитки форми 6 замість консультаційного залізничникам і їх утриманцям, які проживають та працюють в зоні радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, для проїзду на оздоровлення в санаторії, пансіонати, дитячі оздоровчі та спортивні заклади за путівками.
3.4.27. Пенсіонери, які звільнилися на пенсію із залізничного транспорту країн СНД і відпрацювали в галузі: жінки – не менше 15 років, чоловіки – не менше 20 років, а також особи, що стали інвалідами І та ІІ груп внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання під час роботи на залізничному транспорті країн СНД, мають право на разовий квиток форми 6 по Україні і приміський квиток форми 4 на відстань до 150 кілометрів від місця проживання, але не більше двох напрямків, в сумарному обчисленні, з включенням утриманців.
Право проїзду пенсіонерів по інших країнах СНД обумовлюється окремими рішеннями Ради по залізничному транспорту держав – учасниць Співдружності.
Видавати квитки для безплатного проїзду залізничним транспортом пенсіонерам, які звільнились на пенсію з підприємств галузі за скороченням чисельності або штату при досягненні пенсійного віку та при умові наявності необхідного стажу роботи в галузі.
3.4.28. Пенсіонери, нагороджені за час роботи на залізничному транспорті країн СНД знаком «Почесний працівник транспорту України», «Почесний залізничник», «Почесному залізничнику», а також яким присвоєні звання «Заслужений працівник транспорту», «Заслужений енергетик», «Заслужений зв’язківець», «Заслужений будівельник», «Заслужений раціоналізатор» та інші державні почесні звання, що звільнились у зв’язку з виходом на пенсію з підприємств залізничного транспорту країн СНД, одержують разовий квиток форми 6В у прямому сполученні і річний приміський квиток форми 4 на відстань до 250 кілометрів від місця проживання, але не більше двох напрямків, в сумарному обчисленні, з включенням утриманців.
3.4.29. Надавати пенсіонерам, в тому числі які вийшли на пенсію з підприємств залізничного транспорту країн СНД, а також ветеранським організаціям Товариства матеріальну та іншу підтримку на умовах, передбачених колективними договорами підрозділів.
Пенсіонерів Товариства, у тому числі які вийшли на пенсію з профспілкових органів підрозділів, брати на облік за новим фактичним місцем проживання за рішенням підрозділів, що є спорідненими до тих, з яких вони звільнились на пенсію, або ж тих, що є найближчими до території, на якій вони проживають.
3.4.30. Виплачувати працівникам премію у зв’язку із звільненням на пенсію незалежно від віку на умовах та розмірах, визначених колективними договорами підрозділів, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).
3.4.31. Розглядати питання щодо заохочення пенсіонерів, які внесли вагомий особистий внесок у розвиток Товариства, з нагоди ювілею дня народження, державних і професійних свят, ювілейних дат Товариства (його підрозділів).
3.4.32. Пенсіонерам, нагородженим знаками «Почесний працівник транспорту України», «Почесний залізничник», «Почесному залізничнику», «Залізнична слава» трьох ступенів надавати щомісячну матеріальну допомогу відповідно до Положення, яке є Додатком №___ до Договору.
3.4.33. Забезпечувати необхідні умови для роботи Рад ветеранів та Молодіжних рад Профспілки, виділяти приміщення з необхідним обладнанням, зв’язком. Передбачати колективними договорами підрозділів матеріальне та моральне заохочення активу ветеранських та молодіжних організацій.
3.4.34. Здійснювати недержавне пенсійне забезпечення працівників через Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль» відповідно до «Програми недержавного пенсійного забезпечення залізничників», (Додаток №____ до Договору), «Положення про недержавне пенсійне забезпечення  залізничників» (Додатком № ___ до Договору).
Щорічно передбачати в фінансовому плані Товариства виділення коштів на недержавне пенсійне забезпечення працівників. Перераховувати пенсійні внески на користь працівників до Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль» у розмірах, передбачених Програмою.
3.4.35. Вживати заходів щодо розвитку корпоративних об’єктів оздоровлення та відпочинку працівників, членів їх сімей, в тому числі дітей, та пенсіонерів.
Рішення про передачу в оренду, іншу форму власності об’єктів соціальної сфери (підприємств торгівлі та громадського харчування, об’єктів культурно-освітнього, оздоровчого та спортивно-фізкультурного призначення, інших підприємств та об’єктів Товариства, які обслуговують залізничників та членів їх сімей), побудованих за рахунок коштів Товариства, а також підприємств, установ, організацій, правонаступником яких є Товариство, здійснювати за наявності згоди трудового колективу.
3.4.36. Забезпечити надання працівникам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, соціальних пільг і гарантій, передбачених законодавством України.
3.4.37. З метою розвитку науково-технічної творчості, раціоналізаторської та винахідницької діяльності, широкого залучення працівників і членів Науково-технічного товариства залізничників України до вирішення питань науково-технічного прогресу, щорічно виділяти Правлінню Науково-технічного товариства та правлінням підрозділів на проведення заходів кошти в розмірах, передбачених колективними договорами підрозділів, але не менше _________ гривень.
3.4.38. Відповідно до законодавства та на умовах колективних договорів підрозділів надавати пільги і компенсації працівникам – членам громадських формувань за участь у забезпеченні громадського порядку та профілактиці правопорушень.

3.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ
3.5.1. Товариство визнає, що гарантована зайнятість – важлива умова добробуту працівників і зобов’язується здійснювати все необхідне для того, щоб не звільняти працівників, якщо до цього не примусить крайня економічна необхідність.
3.5.2. Рішення про зміну структури, ліквідацію, реорганізацію, зміну форми власності Товариства, його підрозділів, передачу майна в інші форми власності, в оренду, приймати за участю відповідних профспілкових органів.
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, а також статутів (положень) його підрозділів та дочірніх компаній, в частині захисту соціально-економічних та трудових прав працівників, здійснювати за участю представників відповідних профспілкових органів.
3.5.3. Не допускати масових звільнень працівників. У випадку скорочення обсягів робіт зменшення чисельності працівників проводити, в першу чергу, шляхом природної плинності кадрів та тимчасового обмеження прийому на роботу.
Звільнення працівників за скороченням чисельності або штату застосовувати лише як вимушений захід та вживати усіх необхідних заходів щодо їх подальшого працевлаштування, в тому числі пропонувати працевлаштування на інші підрозділи Товариства, проходження перепідготовки за професіями, в яких є потреба у Товаристві (його підрозділах), а також у виняткових випадках тимчасову та сезонну зайнятість.
Повідомляти профспілковий комітет не пізніше як за 3 місяці про намір здійснити зміни в структурі виробництва і формах управління, які можуть спричинити скорочення робочих місць або погіршення умов праці. Повідомлення підтверджувати розрахунками нормативної чисельності працівників.
3.5.4. Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання відповідним профспілковим органам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, про кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнення.
Товариство не пізніше як за три місяці до намічених звільнень надає відповідним профспілковим органам інформацію з цих питань, проводить консультації з відповідними профспілковими органами про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшенню несприятливих наслідків будь-якого звільнення.
3.5.5. Подання профспілковим комітетам на звільнення працівників за скороченням чисельності або штату надавати з обов’язковим технологічним та економічним обґрунтуванням не пізніше як за три місяці до намічених звільнень.
3.5.6. У випадку реорганізації, яка тягне за собою скорочення чисельності або штату працівників, працевлаштовувати працівників, які є єдиними годувальниками в сім’ї, батьків багатодітних сімей і сімей з дітьми-інвалідами та працівників, яким залишилося до досягнення пенсійного віку п’ять і менше років, а також принаймні  одного з двох працівників однієї сім’ї (чоловік, дружина), якщо вони працювали на одному підрозділі.
3.5.7. Надавати переважне право на працевлаштування на вакантні посади працівникам, які вивільняються за скороченням чисельності або штату.
3.5.8. Зберігати за працівниками, звільненими за скороченням чисельності або штату відповідно до п.1 ст.40 КЗпП України за 2 роки до досягнення пенсійного віку, всі пільги, передбачені Договором для пенсіонерів, якщо працівник в зазначений період не знаходився будь з ким в трудових відносинах.
3.5.9. Зберігати за працівниками, звільненими за скороченням чисельності або штату, право на:
– квартирний облік, незалежно від стажу роботи (за бажанням працівника), на період працевлаштування
– використання разового квитка ф. 4, 6 по залізницях України в поточному році;
– користування медичними закладами, одержання путівки в санаторій-профілакторій, придбання путівок в дитячі літні табори відпочинку на період працевлаштування, але не більше шести місяців.
3.5.10. Розробити комплексну програму закріплення кадрів у Товаристві.
3.5.11. З метою підтримки трудових династій галузі оплачувати навчання працівників та дітей працівників у вищих навчальних закладах за спеціальностями, необхідними Товариству, відповідно до Положення, яке є Додатком № до Договору.
Забезпечити навчання дітей працівників, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, у вищих і середніх професійних навчальних закладах за цільовими направленнями за рахунок коштів Товариства при умові отримання освіти вперше до досягнення ними віку 23 років.
3.5.12. Організовувати підготовку фахівців та кваліфікованих робітників, підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб Товариства.
Навчально-виробничий процес, професійно-практичну підготовку робітників у центрах професійного розвитку персоналу, працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, стажування та працевлаштування молодих фахівців, а також стажування працівників здійснювати відповідно до корпоративних нормативно-правових документів, погоджених з СПО профспілок.
Підготовку спеціалістів для Товариства з числа студентів випускного курсу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за участю Товариства здійснювати відповідно до Положення, яке є Додатком №___ до Договору.
Професійне навчання за робітничими професіями студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються на замовлення Товариства, в професійно-технічних навчальних закладах з використанням навчальної бази підрозділів Товариства здійснювати за рахунок Товариства.
Надавати студентам вищих навчальних закладів і учням середніх професійних навчальних закладів, які навчаються на замовлення Товариства або з якими укладено двосторонні угоди відповідно до Положення, яке є Додатком №__ до Договору, оплачувані робочі місця на час проходження виробничої практики.
Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за програмою Євросоюзу TEMPUS-IV для роботи у Товаристві здійснювати відповідно до Положення, яке є Додатком №___ до Договору.

3.6. ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ. ОХОРОНА ПРАЦІ,
ЗДОРОВ’Я І МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.6.1. При укладанні колективних договорів підрозділів передбачити в них розділи з охорони праці та розробляти, як додаток до них, комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.
3.6.2. Забезпечити виконання комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, передбачених колективними договорами підрозділів.
3.6.3. Забезпечити виконання заходів, спрямованих на приведення умов праці на робочих місцях у відповідність з вимогами санітарно-гігієнічних норм та збільшення витрат на охорону праці на одного працюючого, передбачених колективними договорами підрозділів.
3.6.4. Вживати заходів для забезпечення особистої безпеки залізничників з роз’їзним характером роботи при виконанні ними службових обов’язків.
3.6.5. Звільняти представників профспілки з охорони праці від основної роботи для навчання і виконання громадських обов’язків на строк проведення навчання або виконання громадських обов’язків зі збереженням за ним середнього заробітку.
3.6.6. Проводити огляди-конкурси Товариства, філій на кращий підрозділ з питань охорони праці.
3.6.7. Щорічно за участю представників СПО профспілок розглядати стан охорони праці, виробничого травматизму, захворюваності в Товаристві та причин, що призвели до тимчасової втрати працездатності.
3.6.8. Постійно вживати дієвих заходів щодо поліпшення роботи з охорони праці, а також профілактичних заходів щодо зниження виробничого травматизму, рівня захворюваності працівників та усунення причин, що призвели до тимчасової втрати працездатності.
3.6.9. Не застосовувати дисциплінарні стягнення до працівника, який відмовився від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для життя чи здоров’я людей, які його оточують.
Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підрозділу, за участю представника з охорони праці виборного органу профспілкової організації, членом якої він є, а також страхового експерта з охорони праці.
За період простою з причин, передбачених частиною першою цього пункту, які виникли не з вини працівника, зберігати за ним середній заробіток.
3.6.10. Проводити в Товаристві не рідше одного разу на 5 років атестацію робочих місць за умовами праці відповідно до нормативно-правових актів та виділяти кошти для її проведення.
У випадку несвоєчасного проведення атестації робочих місць надавати працівникам пільги і компенсації за раніше проведеною атестацією робочих місць.
3.6.11. За результатами проведеної атестації робочих місць надавати пільги і компенсації працівникам, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, а також встановлювати доплати працівникам за несприятливі умови праці на умовах колективних договорів підрозділів.
3.6.12. Забезпечувати безоплатно працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, а також мийними і знешкоджуючими засобами відповідно до нормативів, погоджених з СПО профспілок.
Створити в підрозділах та забезпечити роботу комісій з приймання та оцінки якості спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що надходять до підрозділу, перевірки на їх відповідність наданим заявкам і вимогам відповідних нормативних документів, а також забезпечувати навчання працівників – членів таких комісій.
3.6.13. Згідно з колективними договорами підрозділів та відповідно до орієнтовного переліку, затвердженого за погодженням з СПО профспілок, видавати додатково понад встановлені нормативи спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби, якщо фактичні умови праці, у тому числі при виконанні разових робіт, вимагають їх застосування.
3.6.14. У випадку невидачі у встановлені строки спецодягу, спецвзуття інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів компенсувати працівникові не пізніше місячного строку всі витрати на їх придбання за власні кошти на підставі наданих документів, що підтверджують оплату.
3.6.15. У випадку передчасного зносу спецодягу, взуття, інших засобів індивідуального захисту не з вини працівника, проводити їх заміну за рахунок коштів Товариства.
3.6.16. Працівникам, що суміщають професії або постійно виконують роботи за суміщенням, крім отриманих ними спеціального одягу, спеціального взуття та засобів індивідуального захисту за основною професією, видавати їм й інші види спеціального одягу, спеціального взуття та засоби індивідуального захисту, які передбачені діючими нормами для професії за суміщенням.
3.6.17. Забезпечити хімочищення утепленого спецодягу, спецодягу з брезенту і вовняних тканин, що оброблені захисними просоченнями, а також прання спецодягу. У випадку, коли в підрозділі не організовано своєчасне хімочищення або прання одягу, компенсувати працівникові фактичні витрати на хімочищення та прання при поданні ним документа, що підтверджує вартість вказаних послуг, у порядку, визначеному колективними договорами підрозділів.
3.6.18. При неможливості забезпечити своєчасне хімочищення або прання спецодягу, ремонт спецодягу і спецвзуття в неробочий час, видавати працівникам декілька комплектів спецодягу, спецвзуття на заміну.
3.6.19. Зберігати за працівниками, яких звільнено з Товариства на пенсію за віком, по інвалідності тощо, в зв’язку з мобілізацією чи призовом до лав Збройних Сил України, а також за скороченням чисельності або штату, спецодяг та спецвзуття без виплати їх залишкової вартості.
3.6.20. Забезпечити безплатну видачу молока або інших рівноцінних продуктів лікувально-профілактичного харчування працівникам, які зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.
Передбачати колективними договорами підрозділів перелік професій і посад працівників, які зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, та мають право на отримання безоплатно молока або інших рівноцінних продуктів лікувально-профілактичного харчування.
У разі пересувного (роз’їзного) характеру праці виплачувати грошову компенсацію на їх придбання.
3.6.21. При температурі повітря понад +27 ºС на робочому місці, в тому числі в кабінах управління локомотивів, колійної, залізнично-будівельної техніки, спеціального самохідного рухомого складу та автотракторної техніки тощо, (при постійному або тимчасовому направленні на виконання трудових обов’язків) забезпечувати безоплатно працівників негазованою (газованою) якісною бутильованою питною водою (не менше 1,5 літра на добу) у порядку встановленому колективними договорами підрозділів.
У разі невідповідності питної води у підрозділах (цехах, дільницях тощо) санітарним нормам і правилам забезпечувати придбання бутильованої природної питної води, кулерів, фільтрів тощо.
3.6.22. Забезпечити пункти обороту локомотивних та поїзних бригад, роз’їзних квиткових касирів санітарно-побутовими приміщеннями та питною водою.
3.6.23. Для фінансування заходів з охорони праці щорічно передбачати виділення коштів в обсягах не менше 0,5% від суми реалізованої продукції (наданих послуг).
3.6.24. Працівникам, які зайняті в шкідливих і важких умовах праці, встановлювати скорочену тривалість робочого часу відповідно до законодавства та нормативно-правових актів України. Переліки професій і посад таких працівників встановлювати колективними договорами підрозділів.
3.6.25. Встановлювати тривалість робочої зміни понад 8 годин (крім працівників, що зайняті на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці) в порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
3.6.26. Надавати оплачувану щорічну додаткову відпустку працівникам, які мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, в тому числі постійно працюючих на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах після проведення фотографій робочого часу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1290 та Переліку професій, зайнятість працівників в яких дає право на додаткову відпустку за особливий характер праці, якщо фактично за умовами праці працівник матиме право на таку відпустку меншої тривалості.
Надавати працівникам, які працюють у шкідливих і важких умовах праці, професії та посади яких не вказані у постанові Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290 і доповнення до нього, компенсацію за роботу в шкідливих і важких умовах праці на підставі результатів атестації робочих місць.
Перелік професій і кількість днів додаткової відпустки встановлювати колективними договорами підрозділів.
3.6.27. Забезпечити розслідування нещасних випадків та надання невідкладної медичної допомоги працівникам при роботі за межами України відповідно до Угоди держав – учасниць Співдружності.
3.6.28. При тимчасовій втраті працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання, виплачувати потерпілому одноразову допомогу на додаткові витрати на лікування у наступних розмірах:
– при непрацездатності до 1 місяця у розмірі 0,5 середньомісячного заробітку на родину та 20 % від цієї суми на кожного утриманця;
– при непрацездатності від 1 до 2 місяців у розмірі 1,5 середньомісячного заробітку на родину та 20 % від цієї суми на кожного утриманця;
– при непрацездатності більше ніж 2 місяця у розмірі 3 середньомісячних заробітків на родину та 20 % від цієї суми на кожного утриманця.
3.6.29. Потерпілому, який став внаслідок нещасного випадку на виробництві інвалідом та використав щорічну відпустку до одержання путівки у санаторно-курортний заклад, надавати додаткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) із збереженням на цей час середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров’я, або заробітку, що склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).
3.6.30. Обов’язкові медичні обстеження працівників проводити за рахунок коштів Товариства. Виділяти кошти для проведення медичного огляду працівників згідно наказів центральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і транспорту.
3.6.31. За працівником, зобов’язаним проходити медичне обстеження, на час проходження такого обстеження зберігається робоче місце і середній заробіток, а у разі необхідності проходження додаткових обстежень для встановлення діагнозу або ролі виробничих факторів у розвитку захворювання – додатково й на час проходження таких обстежень.
3.6.32. Кількість робочих днів проходження обов’язкових медичних оглядів встановлюється колективними договорами підрозділів не менше 2-х робочих днів, а при проходженні додатково нарколога, психіатра та психофізіологічної експертизи – не менше 3-х робочих днів.
Працівникам локомотивних бригад за час проходження психофізіологічного обстеження, яке проводиться в неробочий час, проводити оплату не менше 2,5 годин за тарифною ставкою (посадовим окладом).
3.6.33. Компенсувати працівникам протягом одного місяця витрати, пов’язані із обов’язковим медичним оглядом під час прийняття на роботу, на підставі наданих документів, які підтверджують їх оплату.
При проходженні медичних оглядів і обстежень у психіатра, нарколога і інших спеціалістів у медичних закладах за направленнями корпоративних закладів охорони здоров’я, проводити компенсацію витрат працівникам за огляд, обстеження, проїзд і проживання на підставі документів, які підтверджують ці витрати.
3.6.34. Забезпечити створення корпоративної системи медичного страхування працівників, у тому числі шляхом створення корпоративної Лікарняної каси.
Сприяти добровільному медичному страхуванню працівників та їх участі в корпоративній Лікарняній касі.
Відшкодовувати 100% внесків на добровільне медичне страхування або членських внесків до Лікарняної каси відповідно до базових програм за вибором працівника.
Забезпечити за рахунок коштів Товариства добровільне медичне страхування пенсіонерів, які відпрацювали в Товаристві та на підприємствах, установах, організаціях, правонаступником яких відповідно до чинного законодавства є Товариство, не менше 3-х років та звільнились на пенсію, та інвалідів праці без вимог до стажу.
Здійснювати за рахунок Товариства добровільне медичне страхування студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за цільовими направленнями Товариства або з якими укладено двосторонні угоди відповідно до Положення, яке є Додатком №__ до Договору.
3.6.35. Не допускати підміни безплатної медичної допомоги платними послугами працівникам і членам їх сімей, пенсіонерам.
У разі передачі корпоративних установ охорони здоров’я або їх майна в комунальну чи приватну власність або в оренду, а також рішення про зміну їх структури, ліквідацію, реорганізацію, зміну форми власності здійснювати лише за згодою трудових колективів підрозділів чи відповідних профспілкових органів.
3.6.36. Забезпечити право на безкоштовне користування медичними установами Товариства пенсіонерів, які звільнилися на пенсію з підрозділів Товариства та підприємств, установ, організацій, правонаступником яких є Товариство.
3.6.37. У випадку направлення корпоративними медичними закладами працівників та пенсіонерів на обстеження або лікування в спеціалізовані медичні заклади проводити частково чи повністю оплату їх лікування у порядку, визначному колективними договорами підрозділів.
3.6.38. Проводити оплату протезування зубів (за винятком використання дорогоцінних металів, гальванопластики, фарфору) працівникам, які мають стаж роботи на залізничному транспорті не менше 20 років.
3.6.39. Надавати фінансову допомогу пенсіонерам та ветеранам праці, які працювали в Товаристві та на підприємствах, установах, організаціях, правонаступником яких відповідно до чинного законодавства є Товариство, для протезування зубів. Забезпечити позачергове, безкоштовне зубопротезування осіб, нагороджених знаками «Почесний залізничник», «Почесному залізничнику», «Залізнична слава» трьох ступенів.
3.6.40. Виділяти кошти для організації донорства в розмірах та на умовах, передбачених колективними договорами підрозділів.
3.6.41. Для догляду за важкохворими та немічними одинокими ветеранами забезпечити діяльність патронажних сестер у Товаристві.
3.6.42. Забезпечувати проведення відповідних профілактичних та оздоровчих заходів, направлених на відновлення працездатності працівників за основними професіями в корпоративних та спеціалізованих оздоровчих закладах.
3.6.43. Передбачити в колективних договорах підрозділів виділення коштів на утримання об’єктів оздоровлення, виділення, придбання та здешевлення вартості путівок на оздоровлення, відпочинок та реабілітацію працівників, членів їх сімей, пенсіонерів в санаторіях, пансіонатах, базах відпочинку тощо, на дитяче оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників, а також подарунків для дітей – першокласників тощо.
3.6.44. Сприяти розвитку фізкультури та спорту, а також художньої самодіяльності серед працівників, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та спорту, а також самодіяльності та мистецької творчості працівників та членів їх сімей.
Проводити щорічно спартакіаду Товариства з різних видів спорту відповідно до Положення, яке є Додатком №___ до Договору, а також конкурс художньої самодіяльності відповідно до Положення, яке є Додатком №___ до Договору з виділенням відповідних коштів на їх організацію та проведення.
3.6.45. Забезпечити розробку та затвердження плану заходів щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі. Не допускати дискримінації працівників за ВІЛ-статусом та забезпечувати їм соціальні гарантії.
Забезпечувати виконання заходів боротьби із захворюванням на туберкульоз, відповідно до Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз».

РОЗДІЛ 4. ГАРАНТІЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Товариство визнає СПО профспілок повноважним представником інтересів працівників і пенсіонерів, погоджує з ним нормативні документи з питань, що є предметом Договору та зобов’язується:
4.1.1. Забезпечувати надання гарантій, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», профспілковим організаціям, які створені та діють відповідно до законодавства України.
4.1.2. Не приймати без попереднього погодження з СПО профспілок документів з соціально-економічних та трудових питань, які стосуються інтересів працівників.
4.1.3. Створювати необхідні належні умови для діяльності профспілкових організацій, забезпечувати профспілкові органи нормативними, методичними і довідковими матеріалами, а також інформацією про виробничо-фінансову діяльність Товариства та підрозділів. Допомагати в проведенні конференцій, зборів, засідань, пленумів, тощо.
4.1.4. Надавати профспілковим органам інформацію з питань умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємств галузі, а також іншу інформацію, необхідну для ведення переговорів та укладення колективних договорів, угод, підведення підсумків їх виконання.
4.1.5. Забезпечити членам відповідних профспілкових органів доступ до матеріалів, документів, що необхідні їм для здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, виконання Договору та колективних договорів.
4.1.6. Забезпечувати представникам профспілок вільного доступу до робочих місць членів профспілок для виконання статутних завдань.
4.1.7. Визнавати правову і технічну інспекцію праці профспілок як представників профспілок, що здійснюють громадський контроль за дотриманням трудового законодавства в Товаристві.
4.1.8. Надавати виборним органам профспілкових організацій у безоплатне користування для роботи та проведення зборів (конференцій) працівників, засідань приміщення з усім необхідним обладнанням та оргтехнікою, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, забезпечувати їх технічне обслуговування і ремонт, а також надавати будівлі та об’єкти – для організації відпочинку та оздоровлення працівників і членів їх сімей, в тому числі дітей, проведення оздоровчої і культурно-спортивної діяльності.
4.1.9. Утримувати за заявою членів профспілок членські внески і забезпечувати їх перерахування через бухгалтерію Товариства та його підрозділів на рахунок відповідних профспілкових органів у порядку, визначеному колективними договорами підрозділів.
4.1.10. Надавати голові профспілкового органу, не звільненому від своїх виробничих та службових обов’язків, 4 дні на місяць або 12 днів на квартал для виконання обов’язків, пов’язаних з профспілковою діяльністю із збереженням середнього заробітку, а членам виборних профспілкових органів, не звільненим від основної роботи, – час для виконання ними своїх громадських обов’язків із збереженням заробітної плати на умовах колективних договорів підрозділів.
Для голів молодіжних рад для виконання обов’язків, пов’язаних з профспілковою діяльністю, передбачити вільний від основної роботи один робочий день на місяць із збереженням середнього заробітку.
Час виконання працівниками громадських обов’язків в інтересах трудового колективу включати до робочого часу, з оплатою в розмірі тарифної ставки (посадового окладу).
4.1.11. Направляти для участі в роботі профспілкових з’їздів, конференцій, зборів, засідань комітетів організацій профспілки, їх президій і на профспілкове навчання членів виборних профспілкових органів, не звільнених від основної роботи, уповноважених (довірених) осіб з охорони праці профспілки, зберігати за ними на цей час середню заробітну плату і відшкодовувати витрати на відрядження (проїзд, проживання, добові).
4.1.12. Встановити головам профспілкових органів, не звільненим від основної виробничої роботи, доплату за виконання обов’язків в інтересах трудового колективу на умовах колективних договорів підрозділів.
Розмір тарифної ставки (посадового окладу) разом з вказаною доплатою не повинен бути менше розміру посадового окладу заступника (першого заступника) керівника підрозділу.
4.1.13. Перераховувати щомісяця первинним профспілковим організаціям кошти для оплати праці головам первинних профспілкових організацій чисельністю більше ніж 500 членів профспілки.
Вказані кошти використовувати за кошторисами, погодженими з роботодавцем.
4.1.14. Зберегти за працівниками, які після закінчення строків виборних повноважень знову повернулися на попередню роботу (посаду) в підрозділ або, за їх згоди, інший підрозділ Товариства, безперервний стаж роботи, який дає право на додаткову відпустку за вислугу років, а також право на додаткову відпустку тривалістю 4 календарних дні, якщо вони були прийняті на роботу на залізничний транспорт до 1 січня 1997 року або інші строки, встановлені колективними договорами підрозділів.
4.1.15. Перераховувати щомісяця на рахунок виборних органів первинних профспілкових організацій кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу не менше 0,7% від фонду оплати праці.
4.1.16. Надавати фінансову допомогу відповідним профспілковим органам на придбання путівок в оздоровчі заклади для оздоровлення працівників та членів їх сімей.
4.1.17. Залучати представників СПО профспілок до розроблення фінансового плану та підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку на соціально-економічний розвиток, що залишається у розпорядженні Товариства.
4.1.18. На виборних та штатних працівників профспілкових органів поширюються всі пільги і гарантії, встановлені для працівників Товариства та його підрозділів (в тому числі відпустки, премії, надбавки за вислугу років, професійну майстерність, за високі досягнення в праці, доплата за почесне звання, інші види оплати праці, виплата винагороди за підсумками роботи за рік, матеріальна допомога у зв’язку з виходом на пенсію, матеріальна допомога при народженні дитини, матеріальна допомога на оздоровлення, безпроцентні позики для поліпшення житлових умов, та інші компенсаційні виплати та заохочення тощо) та надаються за рахунок коштів Товариства.

Розділ 5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛОК
5.1. Здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, нормативних актів про охорону праці, пенсійного законодавства та нормативних документів Товариства.
5.2. Брати участь у розробці та реалізації програм та планів економічного і соціального розвитку, вирішенні питань розподілу та використання матеріальних і фінансових ресурсів.
5.3. Надавати консультативну та практичну допомогу працівникам при розгляді трудових та інших конфліктів соціально-економічного спрямування, надавати безкоштовні консультації.
5.4. Брати участь у розробці комплексних заходів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.
5.5. Сприяти Товариству в реалізації заходів щодо поліпшення умов праці, виробничого побуту, оздоровлення працівників.
5.6. Брати участь в комісіях з атестації, відкриття нових робочих місць, а також попередньої та періодичної перевірки знань з охорони праці.
5.7. Не допускати до експлуатації нові, реконструйовані виробничі об’єкти та робочі місця без виконання на них всіх вимог охорони праці.
5.8. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві без обмеження законних прав потерпілих.
5.9. Вживати заходів щодо організації відпочинку та оздоровлення працівників та членів їх сімей, пенсіонерів, оздоровлення дітей працівників.
5.10. Здійснювати силами правової та технічної інспекцій праці профспілок захист колективних інтересів працівників галузі та забезпечення індивідуальних прав членів профспілок в питаннях зайнятості, прийому, переведення та звільнення з роботи, охорони праці, надання пільг і компенсацій.
5.11. Здійснювати контроль за ходом будівництва, реконструкції і технічного переобладнання об’єктів виробничого призначення щодо відповідності їх нормам і правилам охорони праці та навколишнього середовища.
5.12. Здійснювати контроль за своєчасним і якісним введенням в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери, брати участь у приймальних комісіях.
5.13. Інформувати Товариство про дії профспілок, які зачіпають його інтереси.
5.14. Брати участь у підготовці законодавчих та нормативних актів України, які стосуються роботи залізничного транспорту.
5.15. Вносити пропозиції центральним органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо стабілізації роботи залізничного транспорту України та посилення соціального захисту працівників Товариства.

РОЗДІЛ 6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
6.1. Контроль за виконанням Договору здійснюється сторонами, які його підписали.
6.2. Сторони в першому півріччі календарного року звітують про виконання зобов’язань по Договору за попередній рік на конференції трудового колективу Товариства.
6.3. У випадку невиконання окремих положень Договору сторони вживають заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які не забезпечили реалізацію зобов’язань.
6.4. Тлумачення та роз’яснення окремих положень Договору здійснюється спільно Товариством та СПО профспілок.

Додаток № 1
до Колективного договору
ПАТ «Українська залізниця»

ПЕРЕЛІК МЕЖ ВИЗНАЧЕНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
філій, структурних підрозділів ПАТ «Українська залізниця»
для укладення колективних договорів на локальному рівні

1. Сфера і строк дії колективного договору.
2. Визначення розміру вихідної допомоги працівнику при розірванні трудового договору з його ініціативи у випадку невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (3.1.10.).
3. Порядок грошової компенсації працівникам, які при виконанні службових обов’язків зобов’язані носити формений одяг, витрат на його придбання за власні кошти в разі невидачі у встановлені строки (3.1.12.).
4. Встановлення у штатних розписах конкретних розмірів тарифних ставок (посадових окладів) (3.2.1.).
5. Порядок проведення тарифікації і присвоєння кваліфікаційних розрядів (3.2.5.).
6. Перегляд трудомісткість виконуваних робіт (3.2.7.).
7. Встановлення конкретних строків виплати заробітної плати, а також розмір виплати заробітної плати за першу половину місяця (3.2.9.).
8. Встановлення конкретного розміру доплат і надбавок працівникам підрозділу (3.2.13.).
9. Встановлення конкретних видів морального, матеріального заохочення та мотивації праці, їх розмірів (3.2.16.).
10. Перелік професій і посад, які безпосередньо пов’язані із забезпеченням безпеки руху поїздів (3.2.20.).
11. Перелік професій і посад працівників, яким встановлено відшкодування витрат за роз’їзний характер праці, або яка відбувається в дорозі, а також при службових поїздках у межах обслуговуваних дільниць (3.2.22.).
12. Порядок складання, корегування, розгляду та затвердження графіків роботи і графіків змінності (3.3.2.).
13. Встановлення переліку професій і посад та робіт, порядку і місця приймання їжі на тих роботах, де через умови виробництва перерву для відпочинку і харчування встановити не можна (працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час перерви на свій розсуд), а також зобов’язання адміністрації щодо створення працівникові умов для приймання їжі протягом робочого часу (3.3.6.).
14. Порядок визначення щорічної основної відпустки тривалістю 28 календарних днів (3.3.8.).
15. Перелік професій і посад, яким надається відпустка за ненормований робочий час, та її тривалість (3.3.9.).
16. Порядок надання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати працівникам – членам добровільних пожежних дружин, які беруть участь у забезпеченні пожежної безпеки та гасінні пожеж (3.3.12.).
17. Встановлення порядку надання та розміру безпроцентних позик для індивідуального, кооперативного житлового будівництва, а також відшкодування (компенсації) витрат з найму житла працівникам, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов (3.4.1.).
18. Порядок компенсації випускникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які прибули за розподілом до підрозділів, розташованих поза межами місця їх постійного проживання, частини вартості оренди житла (3.4.4.).
19. Порядок надання пенсіонерам часткової компенсації витрат на опалення житла, в якому вони проживають (3.4.5.).
20. Встановлення умов та розмірів здешевлення вартості харчування працівників (3.4.6.).
21. Порядок забезпечення пільговим харчуванням працівників, задіяних на виконанні робіт капітального характеру на об’єктах інфраструктури, на роботах у «вікно» (3.4.6.).
22. Порядок забезпечення безкоштовним харчуванням працівників, залучених до виконання аварійно-відновлюваних робіт, ліквідації транспортних подій із тяжкими наслідками, до роботи у складних метеорологічних умовах та в інших випадках (3.4.6.).
23. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги працівникам (3.4.12.).
24. Порядок надання всебічної допомоги в організації поховання працівників та пенсіонерів, матеріальної допомоги та додаткової оплачуваної відпустки на поховання працівників та членів їх сімей, пенсіонерів (3.4.13, 3.4.14.).
25. Порядок та розміри надання матеріальної та іншої підтримки пенсіонерам, а також ветеранським організаціям Товариства (3.4.29.).
26. Порядок виплати працівникам премії у зв’язку із звільненням на пенсію (3.4.30.).
27. Порядок матеріального та морального заохочення активу ветеранських та молодіжних організацій (3.4.33.).
28. Порядок виділення коштів на проведення заходів Науково-технічного товариства залізничників України (3.4.37.).
29. Порядок надання пільг і компенсацій працівникам – членам громадських формувань за участь у забезпеченні громадського порядку та профілактиці правопорушень (3.4.38.).
30. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням, аваріям, пожежам, визначення обсягів і джерела фінансування (3.6.1.).
31. Комплексні заходи, спрямовані на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища (3.6.2.).
32. Заходи, спрямовані на приведення умов праці на робочих місцях у відповідність з вимогами санітарно-гігієнічних норм та збільшення витрат на охорону праці на одного працюючого (3.6.3.).
33. Перелік робочих місць, конкретних робіт та розмірів доплат, на яких згідно з результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлюються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, а також доплати працівникам за несприятливі умови праці (3.6.11.).
34. Порядок видачі додатково понад встановлені нормативи забезпечення спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, а також мийних та знешкоджувальних засобів, якщо фактичні умови праці, у тому числі при виконанні разових робіт, вимагають їх застосування (3.6.13.).
35. Порядок компенсації витрат на хімочищення форменого одягу, утепленого спецодягу, а також спецодягу з брезенту і вовняних тканин, оброблених захисними просоченнями, прання спецодягу у випадку, коли це не організовано своєчасно адміністрацією (3.6.17.).
36. Перелік професій і посад працівників, які зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, для видачі безоплатно молока або інших рівноцінних продуктів лікувально-профілактичного харчування (3.6.20.).
37. Порядок забезпечення працівників питною водою при температурі повітря понад +27 ºС на робочому місці (3.6.21.).
38. Перелік професій і посад працівників, яким встановлюється скорочена тривалість робочого часу за роботу у шкідливих і важких умовах праці (3.6.24.).
39. Перелік професій і посад, яким надається додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (3.6.26.).
40. Встановлення конкретної кількості робочих днів для проходження обов’язкових медичних оглядів (3.6.32.).
41. Порядок оплати лікування працівників та пенсіонерів у випадку направлення їх на обстеження або лікування в спеціалізовані медичні заклади (3.6.37.).
42. Визначення  розмірів та умов виділення коштів для організації донорства (3.6.40.).
43. Затвердження кошторисів на утримання об’єктів оздоровлення, виділення, придбання та здешевлення вартості путівок на оздоровлення, відпочинок та реабілітацію працівників, членів їх сімей, пенсіонерів в санаторіях, пансіонатах, базах відпочинку тощо, на дитяче оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників, а також подарунків для дітей – першокласників тощо (3.6.43.).
44. Порядок утримання за заявою членів профспілки членських внесків і забезпечення їх перерахування через бухгалтерії структурних підрозділів (4.1.9.).
45. Порядок надання членам виборних профспілкових органів, не звільненим від основної роботи, часу для виконання ними своїх громадських обов’язків (4.1.10.).
46. Порядок встановлення головам профспілкових організацій, не звільненим від основної роботи, доплати за виконання обов’язків в інтересах трудового колективу (4.1.12.).
47. Порядок надання фінансової допомоги профспілковим організаціям на придбання путівок в оздоровчі заклади для оздоровлення працівників та членів їх сімей. Затвердження порядку видачі путівок (4.1.16.).
48. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку (тривалість щоденної роботи (зміни), час початку і закінчення щоденної роботи, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування тощо).