Згідно зі ст. 153 Кодексу Законів про працю України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на керівників підприємств.

Під умовами праці розуміється сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі праці. При цьому шкідливими виробничими факторами є фактори, вплив яких на працівника за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності.

Чинними законодавчими актами передбачено пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Однією із видів компенсації за роботу в зазначених умовах є доплата до тарифної ставки (посадового окладу).

Пільги та компенсації встановлюються за результатами атестації робочих місць за умовами праці пропорційно фактично відпрацьованому часу в несприятливих умовах праці, тобто за фактичний час зайнятості працівників на робочому місці зі шкідливими умовами праці.


Атестація робочого місця за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.1992 р.,№ 442 та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці України та Головним державним санітарним лікарем України від 1.09.1992 р., № 41.

Атестація проводиться з метою реалізації прав працівників на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Атестація охоплює весь робочий час працівника, який працює відповідно до визначеної технології виробництва, затвердженої на підприємстві, згідно з встановленим режимом праці в Правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Робочим часом вважається час, протягом якого працівник виконує свої трудові обов’язки відповідно з розпорядком, графіком роботи або умовами трудового договору, контракту. До робочого часу включається підготовчо-заключний час, оперативний час и час обслуговування робочого місця, тобто весь час працівника на робочому місці.

За результатами атестації на кожне робоче місце складається карта умов праці, в якій за вимірами усіх факторів виробничого середовища і трудового процесу та комплексної оцінки всіх факторів визначається віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці та визначаються заходи щодо поліпшення умов праці, встановлення розмірів пільг і компенсацій працівникам, які зайняті на таких робочих місцях, передбачених чинним законодавством.

З результатами атестації всі працівники, які працюють на даному робочому місці, ознайомлюються під розпис.

Доплати за умови праці розраховуються і встановлюються відповідно до Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядок застосування галузевого переліку робіт, на яких можуть установлюватися доплати працівникам за умови праці, затвердженого чинною в Україні постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 3.10.1986 р., № 38/22-78. Відповідно до зазначеного Типового положення доплати встановлюються за конкретними робочими місцями та нараховуються робітникам тільки за час фактичної зайнятості на цих місцях. Тобто право на встановлення доплати за несприятливі умови праці виникає у працівника не за професією, за якою він працює, не за посадою, яку він обіймає, а за виконання відповідних видів робіт, на яких визнано важкі та шкідливі, або особливо важкі та особливо шкідливі умови праці згідно з атестацією робочого місця.


До фактично відпрацьованого часу, на який нараховується доплата, не включається :
– час усіх видів відпусток;
– час, протягом якого працівник хворів;
– час виконання державних і громадських обов’язків;
– час простоїв, якщо вони офіційно оформлені згідно з законодавством;
– час, коли з виробничих потреб працівника було переведено за наказом керівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором;
– час обідньої перерви, якщо працівник згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку має можливість використати її на свій розсуд.

Перелік конкретних робіт, робочих місць і розміри доплат за несприятливі умови праці є додатком до колективного договору підприємств, організацій та відокремлених підрозділів і затверджуються одночасно із заходами щодо поліпшення умов праці.